03 jul

10. De Dans der Planeten in Juli en Augustus

Planetendans en ontwikkeling

De bewegingen van de planeten aan de hemel naar elkaar geven aan de mensen en de aarde impulsen om innerlijk hierop mee te bewegen ofwel te reageren. En dit vind je terug in de wereld om ons heen, in het klein zowel als in het groot. Zoals in het weer, dat door onze stemmingen, wensen en hopen wordt gestuurd. Ze bieden ons ontwikkelingskansen. Op deze wijze bespreek ik de dans van de planeten door de komende twee maanden.

hor-aanvang-juli-17  hor-midden-juli  hor-aanvang-augustus-2017

                Aanvang Juli                           Midden Juni                        Aanvang Augustus

hor-midden-augustus-17  hor-aanvang-september

          Midden Augustus                         Aanvang September

 

Planeten en de actualiteit

Het begint in Juli met een naar elkaar toe kruipende samenstand van Mercurius, zon en Mars in de Kreeft die een tegenoverstand maken met Pluto in de Steenbok en een vierkant naar Jupiter en de maan, in Weegschaal: een T-kruis als moeilijke start van deze twee maanden. Het geeft een gebundelde denkkracht die zich naar binnen richt, wat de emoties flink kan aanwakkeren wanneer het gaat om onrecht in maatschappelijke structuren.

Gelukkig maakt Neptunus een driehoek naar de samenstand van Mercurius, zon en Mars, en een quintiel (72o) naar Venus in de Stier, beide in eigen teken. Dit vergroot de kracht van medeleven en ook mee stromen in de bewegingen en gevoelens. Mogelijk vinden deze een uitlaatklep in onweer, en geven de mogelijkheid om de gevoelens beter en steviger te verankeren in de binnen wereld.

Er is ook een grote driehoek tussen Saturnus, Uranus en de noorde­lijke maanknoop. Dat geeft een richting aan nieuwe maatschappelijke idealen. En dit houdt een tijd aan en komt zelfs weer terug begin September, wanneer ook Mercurius en Mars eraan deelnemen. Maar daarover later meer.

Het quintielaspect tussen Uranus en de zon geeft nieuwe geestelijke impulsen die op emotionele stabilisering zijn gericht. Mogelijk iets met gezinshereniging op een vernieuwde manier (want Nederland is op de vingers getikt door de WHO aangaande ons beleid met vluchtelingen­kinderen en hun verblijfsstatus).

 

Mercurius – denkpatronen en communicatie

De snelle Mercurius loopt van de Kreeft via de Leeuw naar de Maagd, om hier vanaf de 13e Augustus weer achteruit te gaan bewegen tot in de Leeuw. Hij maakt daarbij een driehoek naar Saturnus, waardoor de gedachten en idealen goed gestalte aan kunnen nemen; later in Juli maakt hij ook een driehoek ook naar Uranus, om in Augustus tegenover Neptunus in de Vissen te blijven staan, waarbij hij achteruit gaat lopen. Door Uranus kunnen er nieuwe sociale ideeën op bestuurlijk niveau worden gerealiseerd – maar dat is van korte duur door de snelheid waarmee Mercurius door de Leeuw heen schiet.

Mercurius heeft met vloeien van het leven en de longen van doen, en daarmee communicatie, en wanneer hij achteruit loopt, wordt deze levensstroom tussen mensen, alsook in andere levensstromen, zoals in het denken, geremd. En door de tegenoverstand met Neptunus wordt de communicatie vaag, ondoorgrondelijk en is er niet meer te zien waarheen het gaat.

 

Venus: emotionele verbindingen

Venus beweegt door de Stier en maakt een quintielaspect naar Neptunus. Daarna beweegt ze door naar de Tweelingen om half Juli een vierkant te maken naar Neptunus, midden Augustus een driehoek en eind Augustus een biquintiel (144o): waarlijk een grote dans tussen deze twee planeten. Beiden hebben met gevoel te maken, en Neptunus meer met de hogere kracht ervan, de compassie. Venus draagt het astrale, de ziel van aarde en mens, waarmee we gevoelens hebben en van hieruit met elkaar, met de wereld en ook met onszelf kunnen verbinden. Met Venus in de Stier consolideer je je eigen gevoelens voor anderen. En Neptunus geeft er dan een vernieuwende, verdiepende impuls aan die het geheugen in de liefdesbetuigingen naar anderen op een hoger plan brengt. In de Tweelingen geeft Venus een behoefte aan uitwisseling van gevoelens, en het spiegelen aan elkaar. Het vierkant met Neptunus halverwege Juli maakt de verbinding op een hoger niveau wat moeilijk, zet deze onder druk, waardoor er makkelijk afstand kan worden geschapen in liefdes­relaties. Of je moet jezelf en jouw wensen naar de ander eens diep in de ogen zien, dan kan dit ook te goede uitwerken. Er is dan tevens een biquintiel aspect van Venus naar Pluto, en dat betrekt op een ongewone wijze de hogere wil erbij: dit is een mogelijkheid om de diepere aandrift naar macht over een ander in de relatie eens in de ogen te zien en te bepalen hoe je hiermee verder gaat.

Dan via een tegenoverstand met Saturnus de voorlaatste week van Juli, waarbij het moeilijk is om je gevoelens überhaupt uit te doen kristalliseren, worden je gevoelens weer vloeiend halverwege Augustus, wanneer de driehoek tussen Venus en Neptunus vol wordt. Venus maakt dan ook een ingaand vierkant naar Jupiter in haar eigen teken de Weegschaal, waardoor je getest kunt worden op je gevoelens van gelijkwaardigheid en recht. Venus beweegt dan door de Kreeft, en je gevoelens worden hierdoor vooral op je eigen huiselijke kring en je eigen binnenwereld betrokken, wat je nogal zelfgericht kan maken. Bij de zonsverduistering op 21 Augustus[1] (in de VS, bij ons niet te zien) maakt ze een tegenoverstand met Pluto, wat een soort van wilsverlamming kan veroorzaken in liefdesbetrekkin­gen: moet je nu naar buiten toe je liefde betuigen en de ander verder helpen, ofwel je op jezelf betrekken. Daar kan niemand je een oplossing toe aanreiken.

Eind Augustus neigt Venus naar een biquintiel met Neptunus, waardoor je een mystieke liefdesband opnieuw leven in kunt blazen, door alle uiterlijk schijnbare weerstanden heen. Dat geeft een mooie belofte voor verbintenissen de komende twee maanden.

 

De zon en het drijvende bewustzijn in moraliteit, samen met de wilskracht van Mars

De zon vertegenwoordigt in ons het hart, waarin verbonden zijn ons gevoel voor waarheid, onze wil tot het goede (die gegrond is in onze sterrenbeeld-idealen) en het geweten tussen die twee in. Zogezegd staat de zon dus voor de mogelijkheid om onze moraliteit te ontwikkelen. En in de lente en zomer komt alles wat in de winter als zaden heeft gebroed, aan het licht.

De zon beweegt deze twee maanden door de Kreeft, de Leeuw en de Maagd. Dat kan ons helpen om de deugden te ontwikkelen van zielsloutering, vrijheid door medeleven, en hoffelijkheid maar wel met hartetact.

De zon begint samen met Mercurius en komt steeds nauwer samen met Mars, en zij bewegen naar de noordelijke maanknoop toe. Mercurius loopt aanvankelijk snel door in de Maagd, maar voegt zich in de derde week van Augustus ook toe aan dit drietal, in de Leeuw. Als dan op 21 Augustus de maan zich hierbij voegt, hebben we een sterke zonsverduistering.

Het samengaan van de zon met Mars duidt op een sterk wilsaspect dat met het hart kan worden neergezet: deze planeet legt in ons het stuwende galproces aan, waarmee we orde in ons leven en lot kunnen scheppen. Op wereldschaal de kracht waarmee mensen door morele verontwaardiging zelf in beweging kunnen komen tegen misstanden van hogerhand. Mercurius maakt hier aanvankelijk de communicatie makkelijker.

Midden Juli maken beide een biquintiel naar Saturnus in de Boogschutter, die de gehele tijd samen staat met Lilith, de duistere maan ofwel het puur vrouwelijke aspect van ons bestaan. Hier kunnen nieuwe idealen met betrekking tot vrouwen krachtig uit worden gewerkt in het bestuurlijke.

Aanvang Augustus volgt er een biquintiel van beide naar Neptunus, waarbij het meeleven op een hoger plan kan worden uitgewerkt in praktische toepassingen.

Dan volgt midden Augustus een driehoek naar Saturnus en een biquintiel naar Pluto. En eind Augustus wordt dit een driehoek naar Pluto en een tegenoverstand van de zon met Neptunus, nu vanuit de Maagd.

Het gaat hier de gehele periode om de uiteenzetting met maatschap­pelijke machtsstructuren (Pluto), hogere idealen (Saturnus) en verdieping, verinnerlijking van gevoelsbetrekkingen (Neptunus). Een dans vaak tussen uitersten, die ons erg wakker kan maken in deze gebieden. Telkens weer de vraag: waar gaan wij voor? Van de wereldpolitiek moet je het niet hebben, want door de achteruit­beweging van Mercurius vanaf half Augustus en de tegenoverstand met Neptunus kan dit je geen enkele houvast bieden. Het gaat erom te leren luisteren naar je eigen geweten en dat wat er in je hogere wil leeft.

 

Jupiter: groeikracht en denksystemen

Jupiter legt in ons het leverproces aan, waardoor we kunnen groeien en uitbreiden. Hij beweegt door de Weegschaal, wat een uitbreiding geeft van inzichten in gelijkwaardigheid en recht.

Door de maanden heen heeft Jupiter een vierkant met Pluto, die staat in Steenbok, het teken van de hiërarchisch georganiseerde maatschappij. De misstanden en ongelijkheid van bestaan hierin komen weer voor het voetlicht, en blijven tot de laatste week van Augustus de aandacht vragen. Wat gaan we hiermee doen? Midden Juli brengt de driehoek met Venus hierin gevoelshelderheid.

Vanaf midden Augustus maakt Jupiter een sextielaspect naar zowel Mars als naar Saturnus en Lillith, wat de gelijkwaardigheid op gebied van de seksen een boost kan geven. Misschien wordt dit bestuurlijk als initiatief vastgelegd.

Ook maakt Jupiter dan een biquintiel met Neptunus, wat de ongelijkwaardigheid in diepere verbintenissen aan laat voelen op een diepere zielslaag die verfrissende nieuwe inzichten kan geven. Het kan uiteindelijk leiden tot waarachtigheid in diepere verbintenissen, en daardoor groei van de erbij betrokken individuen.

 

Saturnus: de plichten en vormen

Saturnus legt binnen ons het miltproces aan, wat met de bloed­aanmaak ons helpt om onze idealen en diepere wilsimpulsen uit te werken en ook te herinneren. Hij loopt tot tegen het einde van Augustus achteruit in de Boogschutter. Dit geeft een verdieping van en ook plicht ten opzichte van maatschappelijke idealen, die praktisch kunnen worden uitgewerkt.

Hij gaat gedurende deze maanden steeds nauwer samen staan met Lilith. Dat geeft aan dat de idealen betrekking hebben op het vrouwelijke, en met name de vrouwelijke seksualiteit. Het matriarchaat dat steeds duidelijker vorm aan gaat nemen hoort hierbij.

Saturnus maakt tot de tweede week van Augustus een vierkant naar Neptunus in de Vissen. Dat geeft aan dat de hogere en tederder gevoelens onder druk staan en aan vernieuwing toe zijn. Maar dat gaat alleen met loslaten van verouderde idealen en plichten, waarschijnlijk ook weer ten opzichte van de vrouw.

Vanaf midden Augustus maakt Saturnus een driehoek naar Mars en zon, en houdt deze driehoek met Mars in de Leeuw aan als de zon door beweegt naar de Maagd. De aanvankelijke weerstand van mensen die graag aan machtsvertoon vasthouden (door het aanvankelijke vierkant tussen Mars en Saturnus) kan nu een vloeiende omvorming ingaan, waarbij de oude centralistische machtsstructuren kunnen worden omgebogen naar nieuwe normen.

Gedurende heel Augustus maakt Saturnus een sextiel naar Jupiter. Hierdoor kan het recht ook meehelpen om de vrouwelijke waarden weer als idealen hoog te heffen.

Uiteindelijk vormt zich tegen eind Augustus een grote driehoek met Uranus, Mars en Mercurius. Hierdoor kunnen vernieuwingen van sociale impulsen met kracht worden uitgewerkt.

 

Het gehele plaatje van de komende maanden laat een grote mogelijkheid tot groei zien van liefdesbetrekkingen op persoonlijk en ook wereldschaal. Mits de in de zonsverduistering van 21 Augustus aangegeven kansen op een positieve wijze worden aangegrepen. Dat is altijd afwachten. Maar er is veel hoop, en hoop doet leven en voort streven. Het motto voor onze generaties is en blijft:

“Be the change you want to see”.

 

[1] Zie de bespreking van deze zonsverduistering in Sterrenwijs 2.

 

Deze blog is opgenomen als artikel in Sterrenwijs 2.