02 nov

Astrosofie en sjamanisme

De groeiende interesse in sjamanisme

Naast allerhande oosterse en westerse spiritualiteit zie je in Europa en Noord Amerika een groeiende interesse in de oude wortels van volk en cultuur en samenhangend daarmee ook het sjamanisme, nu de dwingende vinger rechtop van de kerk aan het verslappen is en deze zijn eigen misstanden in de ogen dient te zien. Veel mensen worden geboren met de herinnering aan oude helingstradities.

Door de projecten met Ecolonie, Waddenlicht en het Eigen­tijds Festival kwam ik in contact met sjamanen uit verschillende tradities. En ondertussen organiseren we drumcirkels van sjamanistische groepen bij ons thuis. Ik nam deel aan enige trance reizen en ook een sterrenpoort ervaring. Allemaal boeiende ontmoetingen en waarnemingen. Het viel me op dat er veel van deze sjamanistisch georiënteerde mensen zo ongedwongen en ook liefdevol zijn. Dat was me al eerder opgevallen op de folk festivals die ik bezocht. De liefde voor elkaar en ook voor Moeder Aarde is een belangrijk item. En daardoor zijn er ook weinig oordelen. De drumcirkels zijn altijd inspirerende evenementen, waar je voelt dat je meetrilt op de hartslag van Moeder Aarde, en van elkaars intentie. Al mis ik vaak zelf de tonale kant, en die voeg ik dan in. Overigens hebben deze ervaringen veel weg van de astrofonie, de muziek die ik zelf heb ontwikkeld op basis van de planeetbewegingen en stemmingen, en die mensen ook in een wakende trance brengt, zodat je er bewust mee in jezelf, in je organen kunt reizen.

Vandaar ook deze inventarisatie van de overeenkomsten en verschillen tussen het sjamanisme en de astrosofie.

 

Paganisme versus Christendom

Bij de vestiging van het Christendom werden de gebruiken en rituelen van de volken in Europa (en ook elders) als heidens en vol van bijgeloof afgeschilderd. Al nam de kerk wel de plaatsen in van de volkse religies, en ook veel van de gebruiken.[1] Daardoor is er veel verloren gegaan van de oude sjamanistische tradities in Europa. En in iets mindere mate in Noord Amerika, waar veel indianenstammen gedwongen werden hun kinderen naar school te laten gaan en hun oude gebruiken af te zweren. Maar zoals in het artikel over het kosmische christendom in deze Sterrenwijs wordt uiteengezet, is onze huidige cultuur, waarin we ons in en door het fysieke lichaam heen bewust dienen te maken van de geestelijke werkingen er doorheen, terdege voorbereid door degenen die onze Germaanse voorouders opvoedden, en dat waren de Kelten.

Ons landschapswerk[2] heeft ons stap voor stap laten inzien dat al duizenden jaren voor de jaartelling in Ierland (Newgrange) het menselijke ik werd voorbereid om innerlijk waar te nemen en mee te gaan werken. Hier ging het om een nog oudere cultuur dan die van de Kelten. Later in Avalon, nabij Glastonbury in zuidwest Engeland, werd dit tere mensen-ik verbonden met de elementen. Hier werd het onderwezen door de verbinding met Knowth, gelegen naast Newgrange in Ierland. De Kelten hebben als eersten en waarschijnlijk ook enigen zien gebeuren dat het Christus-wezen zich door de dood en opstanding met de aarde heeft verbonden. Zij kenden het en vereerden hem ook. Tot verbazing van St Patrick, die door de kerk vanuit Rome naar Ierland was gestuurd om hen voor het kerkelijke christendom te winnen.

Beeldjes van ons landschapswerk in Avebury 2013: de lotusbloemendans.

Beeldjes van ons landschapswerk in Avebury 2013: bij de lotusbloemendans. [6]

De Keltische volksziel heeft zich in de voege Middel­eeuwen losgemaakt van zijn volk, omdat hij zich als taak heeft gesteld om het esoterische christendom te dragen en inspireren. De Kelten misten hierdoor hun inspirator, en het volk viel uiteen en vermengde zich met de lokale bevolking. Alleen in de uithoeken, zoals in Bretagne, Wales, Schotland en Ierland bleven zij min of meer als volk een eenheid. En de ingewijde die zowel de Kelten als de Indianen heeft geïnspireerd, vroeger bekend onder de naam Skythianos, heeft ook de Germaanse mysteriën gestart, in de Externsteine, midden Duitsland. Je moet dus voorzichtig zijn om alle oorspronkelijke volken heidens te noemen, hun gebruiken ook, want er is een wijze en hoge sturing vooraf gegaan aan hun cultuur en gebruiken.

 

Kelten, de leermeesters van de Germanen

De Kelten, de leermeesters van de Germanen, waren een van de laatste volken die vertrokken uit Atlantis. Zij hebben de kennis en ook inzichten in de werkingen van de levenswerelden eruit meegenomen. Net als de Chinezen, die onderdeel waren van de laatst grot cultuur op Atlantis, die van de oer-mongolen. De Keltische levenskracht methoden stemmen overeen met die van de Chinezen, de laatste cultuur van Atlantis. Al liggen de accenten bij beide volken anders, want zij hebben hun eigen erfgelijke achtergrond en ook cultuuropdracht. Bij de Chinezen kun je zelfs zeggen dat zij het weten omtrent het menselijke levenslichaam hebben ingekapseld, verfijnd en ook afgeschermd van de buitenwereld. Fysiek zelfs door een grote muur om hun rijk heen te maken.

Ook de Indianen kennen de werkingen van het leven op het fysieke lichaam, alles vanuit Atlantis. Zij werken dit onder andere sterk uit in de heilige rituele dansen. Ook de Kelten hadden deze, en in de Keltische volksmuziek hoor je hier nog een naklank van.

De eerste Germanen die naar het zuiden kwamen en rond 60 v. Chr. contact kregen met de Romeinen (de Cimbren en Teutonen) waren wild, groot en zeer levenskrachtig. Die wildheid stamde ook nog uit Atlantis, en de Keltische druïden hebben hen met hun gebruiken en rituelen langzaamaan laten wennen aan het leven in hun lichaam. Mede door de verdere contacten met de Romeinen, door dat ze bij hen in dienst traden en streden, werden de Germanen rustiger, en voorbereid op de bewustzijnszielecultuur die eerst startte in 1417 met de Renaissance, en waarin zij als eerste volk bewust hun ik in de ziel binnen het lichaam dienden te beleven. Voorheen was dat nog meer dromerig.

 

Alles draait om de levenswerelden

Ook van de Kelten is bekend gebleven dat zij oefeningen kenden waardoor je meer dan 300 jaar kon worden. De Chinezen hebben dit nog meer verfijnd, waardoor leeftijden van over de 500 jaar daar niet ongewoon zijn bij beoefenaars van de tao. Het punt bij de Kelten is echter, dat deze methoden pasten bij de moralen van hun volk van dat moment. En die was heel anders dan tegenwoordig. Zo zijn er geofferde mensen en ook priesters gevonden in de moerassen. En de hekserij in de Middeleeuwen en nog daarna kende wel veel middelen, maar paste deze niet altijd toe vanuit een medemense­lijkheid. Vandaar ook dat er een aantal uitwassen waren, die kwaad bloed hebben gezet bij de bevolking. En we kennen dit nu nog van onder andere voodoo dokters die zwarte in plaats van witte magie bedrijven.

Ikzelf heb een keer een soort van betovering meegemaakt door een Hongaarse sjamaan, die me jarenlang van wat voor vorm van sjamanisme tegen heeft gehouden. Blijkbaar was dat nodig om eerst mijn methoden in en door de levenswerelden zelf uit te werken.

Daarom is het volgens mij zo belangrijk dat die oorspron­kelijke magische tradities worden aangepast en omgevormd naar de moraliteit van deze tijd. Dat zie ik dan ook bij meerdere van de sjamanen gebeuren. En ikzelf ben met mijn methoden van landschaps- en mensenheling ook vaker als druïde of sjamaan betiteld. En ook verketterd, met name uit de wat meer dogmatische hoek van traditionele geloven en ook van antroposofen. Het zij zo.

Wat deze laatsten betreft: de antroposofie is ontworpen als geestwetenschap. Hierdoor kun je het verstandelijke denken verheffen tot de imaginatie, het beeldbewustzijn. Voor de inspiratieve en intuïtieve inzichten en handelingen dien je de antroposofie verder te ontwikkelen; dat was zelfs een oproep van de grondlegger Rudolf Steiner – zo niet, zou deze spirituele weg in zijn tegendeel verkeren. Nu zit je bij het werken in de levenswerelden met zijn wezens op het gebied van de inspiratie, want je dient te werken en sturen in die levenswerelden. En daar dien je dus werktuigen voor te ontwikkelen. Deze liggen met name op het gebied van het invoelen en meeleven, meebewegen, bewust met het ik in de ziel. Wat ik heel consequent heb gedaan met mijn scholingsmethoden van astrosofie en astrofonie. Ook die van intuïtie, het heldere willen, zodat je kan leren waarnemen wat er aan wordings-wilskiemen leven in de verschijnselen, mensen en wezens En hiernaar kunt handelen. Hiertoe heb ik de toegespitste methoden van boetseren van je innerlijke waarnemingen ontwikkeld, zodat je helder krijgt wat er in je ziel en wil leeft. En ook mijn gerichte werk om de sterrenbeelden als je ideaalkrachten te kunnen herkennen, in jezelf, in andere mensen en wezens en in omstandig-heden. Dat is het werk van de magiër. Antroposofen zouden er beter aan doen om met deze of vergelijkbare inspiratieve en intuïtieve methoden verder te werken, dat scheelt een hoop oordelen over anderen uit onbegrip. En helpt hen als beweging een stuk verder.

Sjamanen bewegen zich ook op dit gebied van inspiratie – het bewust sturen in de levenswerelden en hun wezens – en van de intuïtie – het veranderen van patronen, zoals een ziekte, of land­schaps­energieën, vanuit het weten wat er als ontwikkelingskiemen in ligt besloten. Werk van de magiër dus. Beide processen spelen zich af op de voor het bewustzijn duistere gebieden van de levenswerelden. Waar ik af en toe mijn vraagtekens heb, is dat de geestelijke wereld met zijn zeer gedifferentieerde wezens allemaal het werk van ‘spirit’ wordt genoemd. Daarin heeft de geesteswetenschap met zijn verfijnde waarnemingen en uitwerkingen een groter differentiërend vermogen.

 

Astrofonie als sferenharmonie

Mijn ontwikkeling is niet zozeer vanuit oude tradities gekomen, maar uit de praktijk. Ik moest mij uiteenzetten met de innerlijke waarnemingen van de sferenharmonie, de elementwezens, engelen en nog hogere geestelijke wezens. Beter gezegd: ik werd aan het werk gezet. Daartoe heb ik in verschillende religieuze en esoterische tradities gezocht en vergelijkingen gevonden. Maar door vooral ook met fenomenologisch onderzoek hier stap voor stap de weg in gemaakt, zo, dat anderen die ook konden gaan.

De muziekmethode wilde ik zo ontwerpen, dat iedereen ermee zou kunnen werken door stap voor stap gericht en heel gedoseerd de klankwerelden binnen te kunnen gaan zonder daarin te verdrinken. Maar wel met behoud van de geestelijke werkingen die ervan uitgaan. De maatsoorten haalde ik ut de dansen der planeten naar de aarde toe. De ritmen van het leven uit de metra van de dichtkunst (eigenlijk overgewaaid uit de Griekse mysteriën). De tonaliteiten van de planeten als zielsstemmingen kwamen van de kerktoonladders, afgeleiden van de Griekse stammen die elk hun eigen planetaire inwijdingsweg ermee hadden. De majeur toonladders van de dierenriem sterrenbeelden. En zo kon ik in maat, ritme en tonaliteit vanuit een geboortehoroscoop improviserend de sferen­klanken laten horen. Met veelal diepgaand resultaat, want met name mensen met sterk traumatische achtergronden en meervoudig gehandicapten blijken ten goede te reageren op deze muziek­methode. Ook in landschappen wenden we dit aan, bij het zogenaamde instromingspunt van een landschapsengel.[3] Ik noem deze methode astrofonie, dat is klanken van de planeten en sterren. Het was eigenlijk als mogelijke zelfkennis en inwijdingsweg ontworpen, maar het is fijn dat het ook zo sterk werkt als therapie.

Mijn aanpak met de muziek in vergelijking met sjamanen ligt niet zo ver van hen af. Door mijn vrouw Marion, hypnotherapeute die veel met mijn astrofonische methoden werkt, leerde ik inzien dat ik mensen met deze muziek in een heldere trance kan brengen, waardoor zij met positieve suggesties wendingen kunnen aanbrengen in hun binnenwereld en karma. Dit is niet veel anders dan de trancereizen die sjamanen kunnen begeleiden. Zij doen dat door de tijd heen en ook naar andere planeten en sterren. Zo ken ik dat ook. Ook bij onze landschapshelingen werk ik met ritmische mantrische spreuken en geïmproviseerde zang. Daarmee stemmen we ons met ons levenslichaam en ziel af op de normaliter onzichtbare werelden van het leven en de ziel en de geest: we brengen onszelf in een bewuste trance en kunnen beter waarnemen op die fijnere gebieden van het leven, de ziel en de geest.

De huidige wetenschap is hier pas onlangs met een verklaring over gekomen. Namelijk wanneer wij denken, vormen de neuronen (zenuwcellen) in onze hersenen ingewikkelde netwerken met elektromagnetische trillingen als basis. De vormen die zo ontstaan, zijn kristallijn van aard en meerdimensionaal. Deze vallen weer uiteen als we stoppen met denken. En binnen de hypofyse, de klier die het centrum van onze hersenen vormt, worden kalkzout structuren aangemaakt bij iedere gedachte die we vormen: anders zouden we überhaupt niet kunnen denken. Hier zie je dus het scheppende vermogen van ons hoofd, dat tot beeldvorming in staat is.[4] Dit is de basis voor ons imaginatieve vermogen. Bij landschapsheling werk je met de wezens en krachten van de levenswerelden, die je kunt sturen (we doen dat veelal met en door geïmproviseerde zang). Hierbij ben je naast de beelden die je kunt waarnemen, ook inspiratief aan het doen wat als wilskiemen intuïtief wordt waargenomen. Dit is wat meer gedifferentieerd en aan de tijd ten opzichte van sjamanistische methoden die ik ken – die werken eerder met rituelen waarbij bepaalde wezens als hulp worden aangeroepen, dan met direct sturende tendensen in de levenswerelden.

 

Sterrenbeelden afgebeeld op de aarde

Bij het werken met de sterren en sterrenbeelden betreed je een voor het ogenblik vrijwel onontgonnen gebied. Wie maakt zich in het westen nu nog druk om de sterren? De wetenschap heeft aangegeven dat ze heel ver weg staan, boven ons aardse begrip ver. Maar onze voorouders, tot nog in de 17e eeuw toe, wisten wel beter. Je vindt graven van honden en paarden, grafheuvels, dolmen en ook voormalige cultplaatsen in een geografisch patroon verspreid, zodanig dat de sterrenbeelden boven ons hoofd ermee worden weergegeven. Blijkbaar gaat het hier om krachtpatronen die onze voorvaderen kenden. En dat gaat in verschillende lagen tot in de verre oudheid terug. Dit hoort ook duidelijk bij de sjamanistische traditie, want heilige cultplaatsen waren bij uitstek geschikt voor helingen. Dit voor wat betreft Europa. De tao meesters in China en de indianen werken met de verschillende sterren en sterrenbeelden. Ik herinner me nog de reactie van een Hopi katsina dansmeester, die mijn Watermanlier beetpakte en voorzichtig bespeelde. Hij keek me aan en zei ‘This is very Hopi’. Kortom: sterrenwerk is oud en wereld omvattend. Alleen wij in het westen zijn het vergeten. En nog niet zo lang.

Hierin is weer kentering aan het komen, getuige boeken als ‘Stars on Earth’ van Richard Leviton (zie Sterrenwijs 2) en ‘Der Himmel ist unter uns’ van Wolfgang Thiele en Herbert Knor. Dat zijn belangrijke bronnen. Alleen: hoe werk je nu met sterrenengelen en sterren­beelden op aarde?

Het werk met sterrenbeelden in muziek doe ik al jaren als onderdeel van mijn scholingsmethoden. Hierbij klinken de tonen en ritmen van de sterrenbeelden, gemaakt door hun verhouding tot de dierenriem. Dit werkt heel diep. Voor ieder sterrenbeeld heb ik gebaren ontwikkeld, die, wanneer je die maakt, je beter afstemmen op de sterrenbeelden. Ook laat ik vaker naar een sterrenbeeld aan de hemel kijken en dan met elkaar improviserend zingen. Daardoor kan de poort naar de wezens in zo’n sterrenbeeld open gaan. Een gevolg hiervan zijn mijn sterrenweg inwijdingen. We hebben op belangrijke landschapspunten, zoals bij de Externsteine in Duitsland, instroom­punt van de Jupiter-krachten voor Europa, de relevante sterrenbeel­den gezongen, gespeeld en ook als wensen uitgeboetseerd en als gebaren aan de landschapsengel en elementwezens voorgedaan. Dat was diep werk.

 

Sterrenwerk als een vernieuwde vorm van sjamanisme

Nu we ook sterrenengelen van verschillende sterrenbeelden zijn tegengekomen, zijn we hiermee aan de slag gegaan.[5] Waarom? Wij dienen ons weer met de sterren te verbinden om de sterrenengelen weer naderbij te halen en een 4e keer op aarde te doen afdrukken. Zo halen we de geestelijke wereld weer terug naar de aarde, door de schermen heen van elektrosmog en andere vertroebelingen. Dit werk gaat niet anders dan door onze eigen vertroebelingen heen, met het aanbieden van onze al ontwikkelde hogere ik-kwaliteiten. Zo vormen we een spoor naar boven.

os-werk-gulpen

De plaats in Gulpen van het landschapswerk. Links tussen de bomen is het transformatiepunt waar we werkten.

 

Bij Gulpen, Zuid Limburg hebben we in Oktober gewerkt met een sterrenengel van de Dolfijn als afdruk. Dit ging als volgt.

-Eerst deden we ondersferenwerk door onszelf heen; bij het transformatiepunt van de landschapsengel die het aangrijpingspunt van de sterrenengel draagt en omhult. We stemmen met specifieke ritmen de levenslichamen van ons af op de verschillende ondersferen.

open-linde-dolfijnkring-gulpen

Een bijzondere open linde binnen de kring van de sterrenengel.

-De sterrenengel in Gulpen lag binnen een mooie kring van lindes. Met muziek en dans stemden we ons af op het orgaan van de planeet die de krachten van het sterrenbeeld overbrengt middels het gebied van dierenriemteken; in dit geval Saturnus in verband met de milt.

-We zongen geïmproviseerd op basis van de sterrenbeeld klanken + ritmen; hierna namen we waar hoe de sterrenkoepel zich manifes­teerde. Dat was zeer krachtig en van andere orde dan een landschapsengel. We waren diep onder de indruk.

Als aanvulling kun je terplekke de lotusbloemendans [6] doen om de hogere ik-kwaliteiten in de koepel in te werken. Daarnaast werk ik aan liederen waarin de werkingen van de sterrenbeelden nog duidelijker worden neergezet. Deze kunnen ook gezongen worden.

Deze blog is als artikel opgenomen in ons tijdschrift Sterrenwijs nummer 4.

 

Voetnoten:

[1] Zie het eerste artikel in Sterrenwijs 1 over de oorsprong van veel Christelijke jaarfeesten.

[2] Zie voor de verslagen van ons werk op de genoemde plaatsen op www.jaspisschool.eu.

[3] Zie het artikel over de aarde engelen in Sterrenwijs 2.

[4] Deze meerdimensionale vormen die uit elkaar ontwikkelen heb ik een keer waargenomen bij een sterrenpoort ervaring, waarin we met een geleide meditatie door de verschillende dimensies werden geleid. Een bijzondere ervaring.

[5] Zie de 2e Sterrenwijs voor een verslag van ons werk met de sterrenengel van de Duif op de Hillegondaberg: hier werden zeer oude mysteriën wakker, met zelfs Uranus, Neptunus en Pluto heiligdommen erin.

[6] De lotusbloemendans bestaat eruit dat iedere deelnemer heel specifiek de gebaren maakt van de deugden die een blad van de lotusbloem (het chakra) helpt te ontwikkelen. Iedere deelnemer geeft deze aan de elementwezens en landschapsengel als een impuls, zodat zij er ook mee verder kunnen werken. Uiteindelijk maakt ieder een beeldje vanuit de betreffende lotusbloem en geeft dat aan het energetische landschap en haar wezens. De muziek vanuit de astrofonie geeft in ritme en tonaliteit een ondersteuning bij deze bewegingen, zodat je beter bij je innerlijke gebaren komt.

30 mei

9. De Dans der Planeten in Mei en Juni

De bewegingen van de planeten aan de hemel geven aan de mensen en de aarde de impulsen om innerlijk hierop mee te bewegen ofwel te reageren (planeitos is het Griekse woord voor zwerver, namelijk aan de hemel). En veelal uit zich dit in de wereld om ons heen, in het klein zowel als in het groot. Zoals in het weer, dat door onze stemmingen, wensen en hopen wordt gestuurd, in zoverre dit niet door geo engeneering wordt gemanipuleerd. En op deze wijze wil ik de loop van de planeten door de komende twee maanden globaal en als tendensen bespreken.

horoscoop-2-midden-mei-17 horoscoop-3-begin-juni-17 horoscoop-1-aanvang-mei-17

             Begin Mei                                      Midden Mei                                      Begin Juni

horoscoop-4-midden-juni-17  horoscoop-5-begin-juli-17

                   Midden Juni                                Begin Juli

 

Mercurius loopt weer vooruit

Vanaf de 2e Mei loopt Mercurius weer vooruit. Hij staat dan in de Ram, maar neemt langzaamaan een spurt en de tweede helft van Mei tot begin Juni beweegt hij door de Stier heen om in de tweede helft van Juni aan de zon in Kreeft voorbij te schieten.

Mercurius heeft met vloeien van het leven en daarmee communicatie van doen, en wanneer hij achteruit loopt, wordt deze levensstroom tussen mensen, alsook andere levensstromen, zoals in het denken, geremd. Een gevolg was de relatieve kou in April na een warme aanvang van de lente. Op wereldschaal zat er weinig schot in overleg en communicatie, zoals tussen de EU en Turkije, en ook op het gebied van het klimaat. Om maar onze kabinetsformatie net te noemen. Maar dat kan in Mei weer gaan veranderen, want de Ram geeft nieuwe ideeën en dus kansen. En wanneer Mercurius door de Stier heen beweegt, kunnen deze ideeën meer verdichten en uit worden gewerkt, om deze in de tweede helft van Mei tot beging Juni met Mercurius in de Tweelingen verder in verbinding te brengen met anderen, waarna met Mercurius in de Kreeft een grotere bewust­wording van het leven kan ontwaken.

Venus: nieuwe kansen in verbindingen

Venus beweegt door de Ram, en gaat tegen midden Juni naar de Stier, waar ze het verst mogelijk afstaat van de zon en een sextielaspect maakt. Ze is dan mooi te zien als stralende morgenster.

Deze planeet draagt het astrale, de ziel van aarde en mens, waarmee we gevoelens hebben en van hieruit met elkaar, met de wereld en ook met onszelf kunnen verbinden. Met Venus in de Ram kunnen we nieuwe verbindingen aangaan en zo onze horizon van kennissen en vrienden uitbreiden. Maar door de oppositie met Jupiter in de Weeg­schaal, haar teken, staat de gelijkheid en rechtvaardigheid in relaties en betrekkingen flink onder druk. Je merkt dat op het wereldtoneel zowel als in jezelf; het is al een tijdje aan de gang en duurt tot eind Mei.

Begin Juni gaat Venus aan Uranus voorbij, wat een omvormende vernieuwing kan betekenen in relaties en betrekkingen. Je weet maar nooit waar dat toe kan leiden. Uranus heeft zich eindelijk losgemaakt van het vierkant met Pluto: dit heeft de openbaringen van de misstanden van de gevestigde orde en mogelijk nieuwe impulsen in het sociale als gevolg hiervan stevig aangeschroefd, al twee jaar lang, zoals door de Wikileaks openbaringen, maar nu mag er wat rust terugkomen. In de hoop dat deze onthullingen tot positieve veranderingen mogen aanzetten.

Vanaf midden Juni maakt Venus uitgaande driehoek Saturnus, vanuit Stier, ook haar eigen teken. Dan heb je kans dat je betrekkingen en relaties meer worden ingebed in waarden en idealen.

Midden Juni maakt Venus ook een sextiel met Neptunus, die staat in zijn eigen teken de Vissen. Dit bevordert eerder de mystieke dan gewone liefde. Het vierkant van de zon met Neptunus is dan net opgelost. Mogelijk dat de aarde een sprong maakt in bewustzijn waarin nog meer liefdeskrachten ons toe zullen stromen.

De zon en het drijvende bewustzijn in moraliteit

De zon vertegenwoordigt in ons de hartekracht, waaraan verbonden zijn ons gevoel voor waarheid, onze wil tot het goede (die gegrond is in onze sterrenbeeld-idealen) en het geweten tussen die twee in. Zogezegd staat de zon dus voor de mogelijkheid om onze moraliteit te ontwikkelen. En in de lente en zomer komt alles wat in de winter als zaden heeft gebroed, aan het licht. Nu krijgen we vanaf 2012 veel kracht toegezonden vanuit de zon, met als doel het bewustzijn op aarde te verhogen. Het is belangrijk dus dat we steeds meer proberen om ons bewustzijn in ons hart te gronden.

De zon beweegt deze twee maanden door de Stier, de Tweelingen en de Kreeft. Dat kan ons helpen om de deugden te ontwikkelen van innerlijk evenwicht, vastberadenheid en zieleloutering.

Hij begint met een sextiel met Neptunus, wat de kracht van compassie kan versterken. We zien onder andere dat veel dierenleed in slachterijen aan de kaak worden gesteld.

Ook loopt hij naar een biquintiel met Saturnus, dat echter halverwege Mei overgaat in een quincux. Zo’n biquintiel is een geestelijk aspect, dat op het aardse plan chaos kan lijken te geven. Maar er komt een hoge geestimpuls de aarde binnen. In dit geval iets dat te maken heeft met de uitwerking, van ofwel plicht voor hogere idealen (Saturnus in de Boogschutter) die goed is voor de aarde (de zon in de Stier). Met het quincuxaspect, wat een schrijnende pijn in de ziel veroorzaakt, kunnen we voelen of deze morele keuzes voor ons al of niet goed voelen.

Begin Juni maakt de zon een driehoek met Jupiter. Dan kunnen we weer keuzes maken die met rechtvaardigheid en betrekkingen samen­hangen. De zon maakt dan ook een vierkant naar Neptunus, aangevend dat dit met liefde en diepere verbinding samenhangt, maar op een verwrongen wijze; en Jupiter maakte een quincux met Neptu­nus, wat aanduidt dat er iets op het gebied van groei niet lekker zit. Mogelijk is dit een kans dat Pizzagate, het wereldwijde pedofielen netwerk van de wereldelite, geheel naar buiten komen kan?

Midden Juni staat de zon tegenover Saturnus, en maakt een sextiel naar Uranus. De zon staat dan in de Tweelingen, het teken van de spiegeling. Hoge idealen en nieuwe sociale ideeën kunnen zich verheugen in hernieuwde aandacht, maar komen enkel door weerstanden aan het licht. Hier is het voor de mensen kiezen of delen – waar gaan we voor?

Eind Juni volgt dan weer een driehoek van de zon naar Neptunus, waardoor er op een nieuwe manier kan worden omgegaan met diepere verbinding, en kan het wereldgeheugen hierdoor worden opgefrist.

Mars: wilsuitingen en initiatiefkracht

Mars staat in Mei in de Tweelingen, en in Juni gaat hij over naar de Kreeft. Eerst worden daardoor onze activiteiten gericht in het denken, en dan worden de emoties flink opgeklopt, waardoor veel grove emoties kunnen ontstaan, maar dit zet weinig aan tot actie, als een storm in glas water.

In de loop van Mei maakt Mars een driehoek met Jupiter, waardoor veel acties op gelijkheid en rechtvaardigheid kunnen worden gericht. Mogelijk heeft dit ook met een eerlijker verdeling van geld en dus macht te maken. Een moment dat het geld op goud en goederen wordt gegrond, waardoor de tegen-bewegingsgeesten die het valse bankwezen impulseren, ontkracht worden?

Begin Juni maakt hij een tegenoverstand met Saturnus, en een sextiel met Venus en Uranus. Dit geeft kansen op nieuwe betrekkingen en verhoudingen, vanuit hogere idealen dan nu het geval is.

Midden Juni maakt Mars een vierkant met Jupiter: opnieuw staan daardoor gelijkheid en rechtvaardigheid onder druk. Nu werkt Mars vanuit de Kreeft, dus veel opgeklopte emoties over voorlichting en opvoedingsmethoden die mogelijk door de media worden aange­wakkerd. Dat kan leiden tot grotere demonstraties en ongeregeld­heden, want de methoden (Jupiter) werken niet meer (Mars). Ook maakt de maan dan een quincux naar Jupiter en een sextiel naar Venus, wat de emoties hoog kan doen oplopen.

Vanaf midden Juni maakt Mars ook een driehoek Neptunus, met deze in quincux naar Jupiter, wat weer duidt op actie in het gebied van diepere verbindingen met jongeren en ongelijkwaardige betrekkingen.

Tegen eind Juni volgt een oppositie van Mars met Pluto: dat geeft een clash van de lagere met de hogere wil, wat zich kan uiten in opstanden. De mensen pikken het mogelijk niet meer wat hen wordt voorgezet. Dat duurt tot in Juli voort.

Jupiter: groeikracht en denksystemen

Jupiter beweegt achteruit in de Weegschaal, wat zoals gezegd, een verdieping geeft van inzichten in gelijkwaardigheid en recht. Met deze retrogradegang wordt dit nog extra verdiept en onder de aandacht gebracht.

We beginnen met een vierkant van Jupiter met de maan en met Pluto, die staat in Steenbok, het teken van de maatschappij. De misstanden en ongelijkheid van bestaan hierin komen weer voor het voetlicht, en blijven tot de eerste helft van Juni de aandacht vragen. Wat gaan we hiermee doen?

Ook staat Jupiter de hele tijd quincux met Neptunus, wat zoals gezegd, de ongelijkwaardigheid in diepere verbintenissen aan laat voelen op een diepere zielelaag. Het kan uiteindelijk ook leiden tot waarachtigheid in diepere verbintenissen, en daardoor groei.

Saturnus: de plichten en vormen

Saturnus gaat de hele tijd retrograde in Boogschutter. Dit geeft een verdieping van maatschappelijke idealen, die mogelijk praktisch kunnen worden uitgewerkt. Ook blijft hij een driehoek met Uranus maken, wat sociale vernieuwing op het maatschappelijk vlak mogelijk maakt.

Begin mei maakt Saturnus een vierkant met Venus, waardoor maatschappelijke betrekkingen onder druk komen te staan. Dat wordt dan weer soepeler door de driehoek met Venus half Juni.

Half Mei maakt Saturnus ook een driehoek met Mercurius, die net de Stier betreedt. Hierdoor kunnen levensprocessen en gedachten op een goede wijze worden uitgewerkt en gestalte worden gegeven, met name op het gebied van de maatschappelijke idealen.

Begin Juni maakt Saturnus een tegenoverstand met Mars, wat mentale activiteiten onder druk kan neigen te zetten. Moeten we naar buiten of naar binnen onze idealen vorm geven? Verbeter de wereld en begin bij jezelf, of is het juist maatschappelijk dat je dit uit wilt werken? Die keuze maak je alleen voor jezelf.

Midden Juni tegenoverstand met Mercurius en zon, waardoor we moreel aan de tand worden gevoeld aangaande onze maatschappe­lijke idealen. Het is allemaal aan onszelf.

Kortom: we zijn in een spannende tijd met veel mogelijkheden!

 

Deze Dans der Planeten is ook gepubliceerd in ons tijdschrift Sterrenwijs.

Je vindt de achtergronden van deze bespiegelingen in mijn boek Karmische Astrosofie.

28 okt

3. Over innerlijke muziek en de kosmos; een zoektocht naar de sferenharmonie

ervaringen met helder horen

 Mijn belangrijkste impuls om het verband tussen innerlijke muziek en de kosmos te gaan onderzoeken, was een inwijding in de werkingen van een wolk, zo tegen mijn dertigste. Dit was zeer intens en heeft een wissel op mijn leven getrokken, want mede hierdoor paste ik voor mijzelf niet meer in het keurslijf van de wetenschapper en verrichte onderzoek op een eigen wijze, veelal door de kunst heen. Maar als ik terugdenk, gingen daar meerdere ervaringen aan vooraf.

Als kind al voelde ik de stemmingen van anderen aan zonder het zelf te weten. Half of veelal onbewust ging ik deze bij een donkere bui uit de weg. Dat was een handig overlevingsmechanisme. In de natuur had ik vaker een sterk eenheidsbeleven, zoals bij zonsopkomst en ondergang. Aanvankelijk stelde ik me dit als een gigantisch muzikaal spel voor, maar werd meer en meer gewaar dat ik dat ook als innerlijke muziek hoorde. En dit bewust beseffende in mijn puberjaren, hoorde ik ook de stemming wanneer ik ergens binnen kwam, welke ik vroeger alleen maar half bewust voelde. Tijdens mijn biologiestudie zag ik opeens dansende bewegingen rond een reageerbuis. Met lang zoeken in verschillende esoterische richtingen kwam ik erachter dat ik elementwezens waarnam, en dat doe je niet met de bekende gangbare zintuigen. Dit is ook al niet populair in de gangbare wetenschap, het wordt eerder afgedaan als hallucinaties. Dus die en volgende waarnemingen hield ik maar voor me.

Toen kwam de inwijding in een wolk in klank, kleur en vorm. Eerst zag ik een zware regenwolk boven zee hangen, ik zag de nevelbewegingen erin, en het volgende moment was ik uit mijn lichaam en midden in de werkingen van die wolk. Ik zag mooie organische bewegingen en vormen in heel heldere kleuren, met goud omfloerst. En ik hoorde een zeer intense boven-tonale klankzee, als was het een donderende symfonie met een zeer groot orkest en vooral een hoog gehalte aan waarheid en zingeving. Dit was echter zo overweldigend, dat mijn eigen wezen geheel en al dreigde uit te dijen en op te lossen in die zee van klanken. Met moeite trok ik mezelf eruit terug tot ik weer in mijn lichaam bij mezelf kwam. Op de weg terug naar mijn lichaam zag ik het zeer krachtige en hoge wezen in de wolk, die me losliet en innerlijk zoiets zei als ‘Nu heb je gezien en gehoord, zie maar wat je hiermee doet.’ Heel nuchter, terwijl ik zelf bijna mezelf was kwijtgeraakt. Ik voelde echter dat het volkomen waar was wat ik daar beleefd en waargenomen had, zij het dat dit zich niet op het fysieke plan had afgespeeld. Net als bij mijn waarnemingen van elementwezens eerder, wist ik dat ik niet hallucineerde, dat dit een veel intensere ervaring was dan ik ooit in mijn lichaam had gehad. Ik heb hierna meer van dergelijke ervaringen gezocht, zoals staan in het spelende carillon van de donjon van Brugge. Ik kon dit niet weer zo intens ervaren. Ik besloot om deze weg ook voor anderen toegankelijk te maken, aangezien hij zo mooi en waar was. Maar ik besefte ook dat dit op een zeer gedoseerde wijze zou dienen te gaan, want anders kun je jezelf er mooi in verliezen.

Ik hoorde tijdens mijn reizen hierna ook meer en meer de innerlijke muziek op plaatsen zoals Stonehenge, het kustgebergte van Californië (wat veel weg had van de muziek van de Mamma’s and Pappa’s), en in weersbeelden. Dit gebruik ik wanneer ik helend landschapswerk met anderen doe. We zingen dan improviserend de stemming van dat moment en die plaats.

Een aantal van de klankervaringen ben ik gaan uitschrijven in composities. Een van de eerste is de koorzang ‘Waddenlucht’; klik naar het lied Elektra, waar je het aan het einde kunt horen. Hoor ook eens naar de ‘Karmijnrode Wolken aan de Avondhemel‘ van mijn koor Via Natura.

Ik wilde onderzoeken of je dit ook objectief kan maken, en heb dat als methode uitgewerkt in workshops en later cursussen. De ervaring leerde me namelijk dat klank, gezongen en/of met instrumenten, een sterke uitwerking heeft op de heling van mens en natuur. Dat is bekend uit verschillende sjamanistische tradities van oost en west, wij kunnen het zelf ook toepassen als je weet hoe. En dat heb ik gedaan met mijn onderzoek en methoden.

zoektocht naar grotere verbanden

 Wat ik hoorde in de werkingen van de wolk, heet naar oude optekeningen de ‘Harmonie der Sferen’. Ofwel de klank-krachtwerkingen van de zon, maan en planeten in hun rondgang aan de hemel. De laatste van wie bekend is dat hij dit bewust hoorde, was Pythagoras. Hij ontwikkelde met behulp van zijn monochord het muzieksysteem van de kwintencirkel. Dat is nu nog de basis voor onze westerse muziek, want de twaalf opeenvolgende kwinten zijn elk de aanzet tot de majeur toonladders. Hijzelf heeft er in zijn school in Croton, Zuid Italië, een innerlijke ontwikkelingsweg uit gemaakt op basis van muziek en dans. En de eerste die dit voor zover ik weet opnieuw hoorde, was de componist Schönberg. Hij heeft zes jaar na de inwijding in deze klankzee zijn twaalftoonsysteem ontwikkeld, waarin iedere toon binnen het octaaf evenveel waarde heeft: het atonale toonstelsel. Dit komt overigens niet overeen met wat ik hoorde: dat was niet a-tonaal maar boven-tonaal. Oftewel de muziek die ik had gehoord, had zin en richting, was niet zozeer een klankbrei, die je vaker (niet altijd!) in atonale muziek kunt ervaren.

In de 17e eeuw heeft Johan Kepler ook de harmonie der sferen gezocht, en op die zoektocht vond hij de ellipsvormige banen van de planeten rond de zon in zijn zogenaamde wiskundige ‘perkenwet’ (eigenlijk zijn die banen ei-vormig, maar dat is zo moeilijk in wiskunde uit te drukken). Als je de bewegingen in klankverhoudingen omzet, krijg je tussen de snelste en de langzaamste bewegingen van de planeten harmonieuze intervallen (zoals terts, kwart, kwint), en ook tussen de planeetbewegingen onderling vind je die. Ik heb zijn berekeningen van de planeetbewegingen en ook van hun manen omgezet in klanken, en kreeg daaruit inderdaad hele mooie harmonieën, die aan composities van de planeten van Holst doen denken. Ik heb die berekeningen en vondsten uitgewerkt in een boekje. En die planeet- en hun maanbewegingen in zang kun je ook bestellen.

Echter was dit maar zeer ten dele een afspiegeling van de klankzee die ik innerlijk in de wolk had gehoord. Er miste namelijk het ritme, en dat is een uitdrukking van het leven.

Bij mijn biologiestudie had ik vaker naar stervend weefsel gekeken onder mijn microscoop, waar je nog net de werkingen van het leven kon vermoeden. Het natekenen van die stervende beelden deed mijn ziel geweld aan, en vertelde me weinig over het leven. Ik ging zoeken in andere richtingen of ik meer over die sferenharmonie kon vinden. Ik las veel astrologische boeken, wat makkelijk tot me kwam. Maar ook hierin ontmoette ik vooral dode beelden, hoe machtig die ook zijn. Ik zocht tevergeefs het leven erin. In de wetenschap werden mijn waarnemingen niet als zodanig erkend, want ze zijn niet direct voor iedereen toegankelijk: je moet er moeite voor doen om er je innerlijke zintuigen voor open te zetten. Ik herinner me nog de uitspraak van een decaan, die enige van mijn boeken doorbladerde en toen zei ‘Ja zo doen wij het hier niet. Gaat u maar afstuderen bij filosofie, die zien daar misschien heil in.’ Omdat ik een gezin had met opgroeiende kinderen, kon ik daar toen niet de kracht voor opbrengen. Wel heb ik mijn bevindingen uitgeschreven in het boek ‘Wetenschap Anders’, waarin ik ook richtlijnen aangeef hoe je de takken van wetenschap wel vanuit je eigen orgaan/planeetprocessen kunt bedrijven.

leven is ritme

Wat Kepler had ontdekt was zeer boeiend. Het waren echter de bewegingen van de planeten rond de zon, en wij op de aarde als een van die rond de zon draaiende planeten, zien die ellipsbewegingen niet. De planeten dansen in hun rondgang naar de zon echter allemaal op een zeer specifieke wijze rond de aarde, waarbij ze ons inhullen in lusbewegingen. Daar zit dus ritme, leven in. Planeetbanen geocentrisch naamloosZo ‘danst’ Mercurius in gemiddeld een jaar drie keer naar de aarde wanneer hij voor de zon langsgaat. Als je dit van bovenaf ons zonnestelsel zou zien, dan zie je een tulp of lelie als figuur ontstaan. Venus wikkelt ons in acht jaar vijf keer in met haar dans, waarbij ze gemiddeld acht keer door de dierenriem gaat. Daaruit ontstaat het mooie patroon van een roos. Mars wikkelt ons in zijn achtjarige baan rond de aarde door de dierenriem zeven keer in met een lusbeweging. Jupiter gaat in twaalf jaar rond in de dierenriem, en wikkelt ons daarbij elf keer in een lusbeweging. En Saturnus gaat in 29 1/2 jaar rond de dierenriem, en wikkelt ons 28 1/2 keer met een lusbeweging in. Zo maakt elke planeet een eigen ritme naar ons toe, op zijn eigen tempo. Ik ben deze ritmen gaan uitproberen in workshops, om zelf samen met anderen te ervaren hoe deze ritmen op ons inwerken. Vanuit de esoterie is namelijk bekend dat we de planeetkrachten dragen in onze organen. Dus zouden de longen, die zijn aangelegd door Mercurius, dienen te reageren op een ¾ maat, en de nieren, aangelegd door Venus, op een 5/4 maat, en ga zo maar door. En in mijn workshops bleek dit ook herhaalbaar te zijn. Op rij:

maan – hersenen en voortplantingscellen – 12/16 maat

Mercurius – longen – ¾

Venus – nieren – 5/4 maat

zon – hart – 4/4 maat

Mars – gal – 7/4 maat

Jupiter – lever – 11/4 maat

Saturnus – milt – 29/4 maat

 Verschillende inheemse volken zoals de Basken, Kelten, Bulgaren, Finnen kennen deze ongewone maatsoorten. Zeer waarschijnlijk zijn die uit Atlantis overgeleverd, waar ze innerlijk werden gehoord in plaats van gezien. Want dit continent was grotendeels in nevelen gehuld.

Nu geven maten eerder een inperking van de tijdstroom, een soort bedding, en zijn ze nog niet het leven zelf, eerder een houvast. Deze komen pas echt tot leven wanneer je daarin verschillende accenten legt. Iedereen die wel eens heeft getrommeld, kent de verstarrende werking wanneer je telkens hetzelfde blijft spelen, waarbij je in een trance kunt raken. En de verlevendiging wanneer je ritmen afwisselt. Dat wekt je op.

kleur is ziel naar buiten, klank is ziel naar binnen

Als je in de avondschemering de kleuren en hun veranderingen op je in laat werken, kom je in verschillende stemmingen. Innerlijk kun je die in je op laten klinken als klankspel. Dat is ook niet zo verwonderlijk, aangezien de atmosfeer de ziel is van Moeder Aarde (die bestaat voor 80 % uit stikstof, de drager van ziel). De kleuren kun je als haar gevoelens ervaren. Naar binnen toe beleef je kleuren als je gevoelens, die elk een bepaalde klankkleur hebben. Ik heb dit goed uit kunnen werken door met de leerlingen van de Collot schilderacademie de kleuren als stemmingen te mogen zingen, wat hen hielp om beter de zielebewegingen van de aparte kleuren te kunnen pakken en schilderen. Ik gebruik dit ook als klankimprovisaties bij ons helende landschapswerk, waarin we voor de elementwezens de verschillende kleuren zingen.

Nu wat betreft de meer bewuste klankwerkingen in de ziel die je wakker kunnen maken. Zoals ik hiervoor al aangaf, kun je uit de pythagoreïsche kwintencirkel de twaalf majeurtoonaarden afleiden. Elk daarvan kun je beleven als specifieke ziele-bewustzijnsruimten, die je in verband kunt brengen met een teken van de dierenriem. Dit als grote matrix.

Een meer verfijnde toepassing van tonaliteiten vind je bij verschillende componisten die naar binnen luisteren, zoals Beethoven (aan het einde van zijn leven toen hij al stokdoof was en alleen innerlijk hoorde) en Débussy (voordat die werd teruggefloten door Jean Cocteau). Bij hen vind je in een aantal van hun composities de oude kerktoonaarden uit de Middeleeuwen, waarop toen door de monniken werd gezongen (de zogeheten gregoriaanse zang). Die kerktoonaarden zijn overgeleverd uit het oude Griekenland, waar ze de inwijdings/tempelmuziek voor de verschillende stammen waren. Onze majeur toonladder kent de tonen C-D-E-F-G-A-B-c als volgorde. De Doriërs kenden hierin de D als grondtoon, de Phrygiërs de E, en ga zo maar door. Deze toonreeks stamt eigenlijk af van het kosmisch-aardse ontwikkelingsoctaaf. Die begint bij de G met de zogeheten oude Saturnus, waarin de kiem voor het menselijke fysieke lichaam werd aangelegd. Dat gebeurde in de warmte. Daarop kwam het ontwikkelingsstadium dat heet de oude Zon, met de toon A. Hier werd ons levenslichaam aangelegd. Dat gebeurde in het licht en de lucht. Vervolgens ontstond de oude Maan, de toon B, waarop ons zielelichaam werd aangelegd. Dat gebeurde in klanken in het water. Toen kwam de fysiek verdichte aarde, met de toon C, waarop we fysiek konden incarneren. Dat heet de Mars-ontwikkeling van de aarde. Rond het jaar nul was die ontwikkeling af, en konden we onze geestkern, dat waartegen we ‘ik’ zeggen, in ons opnemen. Daardoor kunnen we vanaf die tijd een individuele ontwikkeling gaan en zijn niet langer alleen aan familie en stam verbonden. We kunnen helpen genezen wat we tot aan het jaar nul anderen en aan onszelf hebben aangedaan. Dat heet de Mercurius-ontwikkeling van de aarde, en hangt samen met de planeet Mercurius, wat de toon D na de incarnerende C brengt. Hierna komt de Jupiter-aarde, waarop we ons tot helderzienden kunnen uitvormen (het engelbewustzijn). Dat is de toon E die met Jupiter samenhangt: het shamballa ofwel het nieuwe Jeruzalem. Dan volgt de Venus-aarde, waarin we inspiratief leren handelen en sturen (het aartsengel niveau). Dat is de toon F. En als laatste de Vulcanus-aarde, waarin we scheppende magiërs kunnen worden (tijdgeest niveau) en nieuwe mensen uit ons zullen kunnen scheppen. Dat is de octaaftoon G. En zo hebben we het hele octaaf als ontwikkelingsstappen in onze lichamen en ook ziel verborgen. Deze begint bij de G, als volgt: G-A-B-c-d-e-f-g. Dit octaaf met verlaagde zevende toon (kleine septime) is de Saturnus- ofwel milttoonaard. Het is de zogenaamde ‘natuurtoonrij’, die in elke aardse klank zit verborgen in de boventonen.

Op volgende wijze hangen de toonaarden en organen als zielstemmingen samen:

Maan/Levensstromen en bewuste zielsinhoud – B-b (lokrisch)

Mercurius/Longen – D-d (dorisch)

Venus/Nieren – F – f (lydisch)

Zon/Hart – A – a (aeolisch; mineur)

Mars/Gal – C – c (ionisch; majeur)

Jupiter/Lever – E – e (phrygisch)

Saturnus/milt- G – g (myxolydisch)

Alles volgens de witte toetsen van de piano (met vaste hele en halve toonafstanden)

Voor de drie nieuw ontdekte, ‘mysterie’planeten Uranus, Neptunus en Pluto, die niet zozeer organen maar eerder hormoonklieren in ons aanleggen, zijn er andere toonaarden. Zie daartoe mijn boeken ‘Karmische Astrosofie‘ en ‘Werken met de Ritmen en Harmonieën van de Planeetsferen‘, waarin je ook liederen en andere composities van de planeetritmen vindt.

Nog bleef mijn zoektocht niet geheel bevredigd. Ook al kon ik harmonieën tot composities verdichten, ik zocht nog naar klanken die ik had gehoord en die ik niet in onze gangbare muziekinstrumenten terug kon vinden. Met name waar het om woordklanken gaat: een fluit heeft bij voorbeeld meer een ‘O’klank, een hobo meer ‘È’, maar veel verder kom je niet.klbeeld-gal-01 Ik ging klankbeelden ontwikkelen die elk een specifieke klinkerklank voortbrachten door hun houtsoort en innerlijke ruimte. Dat paste ik toe op een lier en een cello met dynamisch verstelbare achterpanelen, om die klinkerklanken te kunnen benaderen in muziek. klinker-cello-schuin-achterDaarna maakte ik muziekinstrumenten, aanvankelijk harpen en lieren om de specifieke klankruimten van de dierenriembeelden hoorbaar te kunnen maken. Dat deed ik door hun vormen als klankvormende principes toe te passen. Zo ontstonden twaalf oertypen van snaarinstrumenten, die elk een eigen klank voortbrengen. Dat heb ik daarna toegepast op grotere lieren en ook op gitaar en viool.

Ik deed dit mede omdat ik goed overweg kon op de gitaar en op een toetsenbord (accordeon, later keyboard), maar dan neigde te blijven hangen in inprovisaties binnen de verschillende toonaarden, wat me veelal in het denken bracht en een beetje excarnerend uitwerkte als ik alleen maar improviseerde. Maar door de gerichte aankleding en gronding in maat en ritme, daarnaast tonaliteiten werd dit meer en meer gericht als klankmeditatie. Zo kwam ik vanuit de muzikale bepaaldheden tot composities op basis van de planeetklanken en ritmen.

En ook dit was nog niet geheel wat ik beoogde. Ik kon dan wel de planeet/orgaanmuziek van het moment op laten klinken, wat ik toepaste op scholing en therapie vanuit een geboortehoroscoopen op landschapsheling. Maar ik had nog geen toegang toe de werkingen van de sterren, ondanks dat ik hen wel kon horen wanneer het stil en om me heen was. Ik weet dat vroeger veel meer mensen de sterren hoorden. Ook nu zijn er mensen die tonen horen wanneer bepaalde sterren boven de horizon komen. Daarom heb ik de afstand van de sterren tot de dierenriem in tonen omgezet, en door hun loodrechte projectie op de dierenriem (waardoorheen de zon, maan en planeten bewegen) had ik naast hun klanken ook de ritmische voortgang vastgelegd. Gegroepeerd naar de sterrenbeelden krijg je dan zeer specifieke klanken en ritmen, die we allemaal kennen, want tussen twee aardelevens in, en ook in de nacht wanneer we slapen, zijn we in die werelden. Zie ook mijn eerste blog over de impact van de sterrenbeelden op ons. Met deze klanken en ritmen kom je bij je eigen idealen die je voor je geboorte je hebt voorgenomen om dit leven uit te werken. Je komt er dus mee bij je eigen ontwikkelingswezen, je innerlijke kind dat wil groeien door zich te ontwikkelen. Als een voorbeeld heb ik een muziekstuk uitgewerkt van het noordelijke sterrenbeeld Cepheus, en het proces in je ziel om in contact te komen met het door deze vertegenwoordigde ideaal: klik hier voor een youtube filmpje ervan.

klankhoroscopie

 Alle bovengenoemde muzikale werkingen ben ik gaan toepassen op een horoscoop, vanuit mijn opgedane kennis met de astrologie en astrosofie (al meer dan 35 jaar geef ik horoscoopduidingen en consulten). Wanneer je de inzichten van de vier lichamen van de mens toepast in een horoscoop, dan kun je erin de volgende vier elementen en lichamen herkennen:

-Het fysieke lichaam wordt geleid vanuit de organen, die mee naarbinnen genomen planeetwerkingen zijn. De organen bedden de ziel en levensprocessen in volgens de maatsoort die is afgeleid van de ritmische planeetdans rond de aarde. Zie hierboven.

-Het levenslichaam drukt zich uit in de ritmen, die zich hullen in de orgaan-maat. We kennen in de dichtkunst de ritmevoeten. Die zijn bewust toegepast in de rijdansen van de oud-Griekse apollonische tempelspelen. De rijdansen tussen de scenes van het drama werden door de leerlingen uitgevoerd op basis van ritmische teksten. En deze zijn overgeleverd als de metra ofwel ritmevoeten, waarop litteraire teksten zijn en soms nog worden geschreven. Die ritmevoeten brengen het leven. Wel beschouwd zijn daar twaalf typen van, welke je elk met een bepaald levensgebied in contact brengen. In de horoscoop duiden de twaalf huizen onze levensgebieden aan, waarin onze wil verborgen ligt. De ritmevoeten brengen de maatsoorten van de organen tot leven, en zo krijg je bewuste toegang tot wat er in je wil leeft aan wilsimpulsen.

-De ziel bestaat basaal uit de gevoelens van sym- en antipatie en hun verfijningen. Gevoelens zijn naar buiten toe kleuren, naar binnen toe klanken, en zo kun je de zielestemmingen die ontstaan vanuit de organen als totaliteiten, innerlijke klankruimten ervaren.

-De geest bewerkstelligt in de ziel dat we zinvolle muzikale motieven kunnen maken en onderscheiden. Deze muzikale motieven of muzikale zinnen kleden zich in maat, ritme en tonaliteit, maar geven uit zichzelf iets heel eigens weer. Daaraan kun je muziekstukken van elkaar onderscheiden. Maar nog een stapje verder: de werkelijke geestelijke achtergrond van een muziekstuk vormt zijn toonsoort, dus de majeur toonladder waarin hij is geschreven. Dat bepaalt ook zijn plek vanuit de dierenriem.

Wanneer nu een planeet in een geboortehoroscoop staat in een bepaald teken, dan verandert deze planeet de majeur toonladder van het dierenriemteken in zijn eigen kerktoonaard. Van zichzelf neemt het de maatsoort mee die zich tot in het door hem aangelegde orgaan. Het huis waarin deze planeet valt, geeft het levensgebied aan waarin hij zal uitwerken. En diens ritme vervormt de maatsoort van die planeet. En zo heb je een benadering van de sferenharmonie tot binnen je eigen constitutie.

Wanneer bijvoorbeeld Mercurius staat in de Schorpioen (op dit moment, dan zal hij de Des majeurtoonladder van de Schorpioen veranderen in de Dorische, wat wil zeggen dat niet de Des, maar de Es de grondtoon is. Zijn maatsoort, verankerd in de longen, is de 3/4. Wanneer hij valt in het elfde huis (zo rond 11 uur ‘s ochtends, koffietijd), dan is zijn ritmevoet de kretikus, lang-kort-lang. En hiermee zal hij dan innerlijk de ¾ maat omvormen en tot leven brengen.

hoe ver van mijn bed?

Nu heb ik dit niet zo maar als theorie uitgewerkt, maar ik heb dit gedurende zo’n 30 jaar getoetst in workshops, opleidingen innerlijke ontwikkeling en in persoonlijke consulten en therapieën. Ook passen we dit geregeld toe op landschapshelingen, waarbij ik de deelnemers de stemming van het monent improviserend laat zingen en ik hier met de lier de planeetstanden in maat, ritme en melodie tegenaan speel. De herkenning in alle gevallen is sprekend voor mijzelf en de andere deelnemers. Wij ervaren namelijk constant de uitwerkingen van de sferenharmonie als de stemmingen en hun wisselingen waar we dagelijks doorheen gaan. Al zijn we ons hier meestal weinig van bewust. Dit werk is een oefenweg om weer meer bewust van die innerlijke klanken te worden. Zo haal je de sferenharmonie weer dichterbij door die in de stemmingen te herkennen.

Mijn vrouw Marion Groenendal geeft muziektherapie vanuit de horoscoop aan meervoudig gehandicapte mensen, met als resultaat dat deze meer in zichzelf komen en de leeftijd worden die ze zijn, niet langer een driejarig kind. Hun omgeving is er lovend over.

Heb je interesse dit zelf eens te beleven? We geven geregeld muziekimprovisatie avonden waarin we de planeetritmen en harmonieën improviserend met elkaar oproepen en beleven. Kom een keer langs: 16 November is de eerstvolgende datum.

Of volg de opleiding Muziektherapie vanuit de Horoscoop bij ons, daar leer je om te gaan met deze methode, ook alleen al voor jezelf om je zielsprocessen te leren kennen.

06 okt

2. Organen als innerlijk planetenstelsel

Een astrosofische visie

‘Hoe is het met je?’ is een bekende vraag.

Je zult vreemd opkijken wanneer je wordt gevraagd ‘Hoe is het met je organen?’ En waarschijnlijk nog vreemder gesteld is het met ‘Hoe is het met je innerlijk planetenstelsel?’ Je eerste gedachte is dan waarschijnlijk ‘Die is van Lotje getikt’.

Toch staat onze taal bol van de uitdrukkingen waarin de organen worden genoemd. ‘Wat het je op je lever’ wanneer je bitter bent. ‘Je hebt je hart op de tong’ wanneer je direct bent en je gevoelens en oordelen uitspreekt. ‘Het ligt zwaar op mijn maag’ wanneer je iets moeilijks hebt te verteren. ‘ik heb hem mijn gal gespuid’ als iets je dwars zit en je ruimte voor jezelf dient te maken. ‘Ik krijg het er benauwd van’ wanneer je eigen ruimte wordt ingenomen. Daar spreken de longen. ‘Ik ben eén en al oor’ wanneer je iemand de ruimte geeft om zich uit te kunnen spreken. Daarin tonen zich de de nieren, die door hun reinigende werking van de lichaamssappen, een schoon innerlijk milieu in je vormen, een schaal waarin je aandachtig kunt zijn voor wat er in jezelf en in anderen speelt. ‘Ik krijg een steek in mijn zij als ik eraan denk’ wanneer je door iets bezwaard wordt in je handelen. Zo spreekt je milt zich uit.

Al deze voorbeelden, er zijn er legio, geven aan dat je organen direct je stemmingen en ook je handelingen beïnvloeden. ‘Het zit allemaal tussen je oren’ zeggen de neuroloog en psychiater. Ja klopt, daar word je je in de hersenen bewust van wat er zich afspeelt binnen en tussen je organen. Omdat we ons niet direct bewust zijn van de processen in de organen. Wel hebben we geleerd om de wereld om ons heen waar te nemen, maar naar binnen kijken en vooral luisteren is niet de sterkste kant van onze cultuur.

Onze waarnemingen, naar buiten maar ook naar binnen, beginnen bij de zintuigen, daarmee krijgen we de indrukken binnen. En daarbij gaat het niet alleen om de vijf bekende zintuigen zien, horen, ruiken, proeven en tasten. Er zijn er meer, zoals of je je al of niet lekker voelt (de levenszin), of dat je je al of niet in evenwicht voelt.

Als onderzoek naar binnen kun je je bij een voorval, een ontmoeting of een probleem het volgende afvragen:

-hoe en waar komt het bij je binnen?

-wat voel je erbij?

-in welke stemming brengt je dat gevoel? Kun je dat als een innerlijke ruimte ervaren, en zo ja, hoe ziet die er dan uit?

-wat wil het van je?

-welk ideaal wordt er in je gewekt?

-en hoe zou je op grond hiervan reageren?

Zo kom je door je zintuigen in jezelf binnen en kunt jezelf observeren. Meestal gaat dit heel snel, dus ik adviseer altijd om deze stappen rustig te overdenken, en beter nog ze uit te boetseren in klei. Dan krijg je een helder beeld van je binnenwereld. Zo begint ook mijn opleiding Innerlijke Ontwikkeling.

Maar het kan je zo lukken om innerlijk onderzoek te doen. Want door je gevoelens te erkennen, breng je je bewustzijn in je hart, waar de gevoelens ontvonken. Het hoofd ziet enkel toe. En door je stemmingen als ruimten te ervaren, breng je ook bewustzijn in je longen, die te maken hebben met jouw ruimtebeleving, zowel binnen als buiten: we ademen de lucht in die de ruimte vult. En door de verschillende ruimtebelevingen die je stemmingen teweeg brengen, krijg je stap voor stap een gevoel voor de innerlijke kwaliteiten die je organen met zich meebrengen.

Organen en je zielstemming

Op de volgende wijze kunnen de organen je zielstemming en bewustzijn bepalen:

-Het hart doet je gevoel ontvonken, en doet jezelf beleven als een centrum, vanuit de warmte. Als je voelt dat je onrechtvaardig wordt bejegend, kan het hart in woede ontsteken. De innerlijk beleefde hartruimte is die van een centrum dat correspondeert met een statische of dynamische omgeving.orgall

-De longen bepalen jouw verbinding met en plaats in de ruimte. Ze geven je door de ademhaling de verbinding van zintuigindrukken en gedachten uit het hoofd met leven (zuurstof), en zo ook de associatievorming van gedachten. Als ruimtebepaling in het sociale houden ze verdriet vast, en kunnen je sterk de eenzaamheid doen beleven. De innerlijk beleefde longenruimte is afhankelijk van jouw gevoelsbasis over je plaats in de wereld, en al naar gelang die meer of minder aangenaam is, zie je de wanden wijd en transparant dan wel insnoerend.

-De nieren scheiden afvalstoffen van astrale substanties (stikstof uit afgewerkte eiwitten). Dat geeft je de basis voor je bewustzijn, welke leeft in het astrale ofwel zielslichaam. Dat lichaam bestaat uit gevoelens, en daardoor brengen de nieren je de gevoelens en gevoelsverbindingen. In negatieve zin ook de basale angsten, omdat de nieren ons lichaamswater dragen en verzorgen. En hierin werken onze voorouders door, met hun trauma’s en onopgeloste problemen. De innerlijk beleefde nierenruimte is ruimtelijk en kleurrijk, zonder een centrum maar dragend als een schaal.

-De lever is onze chemische fabriek, waar de eiwitten worden aangemaakt op basis van klankpatronen, oftewel de dans der stoffen. Daarnaast suikers en vetten als brandstof. Daarom is hij ons vermogen tot groei, en ook tot inspiratief handelen op de stroom van het leven, die ook onze ideeën en idealen verbindt met onze levensstroom. Wanneer je in je levensuitingen wordt geremd, ontstaat bitterheid en woede. Als innerlijke ruimte vanuit de zielstemmingen kun je de lever als een beweeglijke doorgaande ruimte beleven, als een rivierbedding die kan ompolen.

-De milt verzorgt in ons de aanmaak en afbraak van bloed. Bij de aanmaak van bloed binnen ons beenmerg worden onze idealen erin verwerkt die afkomstig zijn van de sterrenbeelden (zie mijn eerste blog hierover). Dit miltproces draagt dus ons karma, ons aardse lot op grond waarvan wij kunnen ontwikkelen. Wanneer je de stemming van de milt wilt omschrijven, heeft dat te maken met vertragen ofwel je geremd voelen, met verinnerlijken en diep meditatief doorgronden, intuïtie, plicht en ook handelen hier vanuit. Als je voelt dat je niet goed hebt gehandeld, kan er wroeging ontstaan door jezelf opgelegde schuldgevoelens. Innerlijk kun je de miltruimte beleven als een tunnel die zich de diepte in vormt.

-De gal bewerkstelligt de stuwkracht in ons bloed. In de lever komt die stuwkracht in dunne adertjes, waardoor in de remming klankpatronen ontstaan, op basis waarvan de eiwitten worden gevormd uit aminozuren die vanuit de darm komen. De gal heeft te maken met onze kracht om dingen te doen en te ondernemen. Ook geeft het de mogelijkheid om ruimte voor jezelf en je initiatieven te maken, ofwel ruimte als anderen die jou niet laten. Kom je moeilijk tot wilsuitingen, dan kan dat aanzetten tot drift. Innerlijk kun je de gal vanuit de stemming beleven die dynamisch ruimten schept waarin dingen kunnen ontwikkelen.

-De maag helpt ons voedsel voorverteren, en draagt daarnaast ook onze nog onverteerde ervaringen, wat sterk je wel/onwelgevoelen beïnvloedt. Als zieleruimte geeft het de beleving van een turbulent binnenmeer dat meer of minder sterk door de wanden wordt ingeklemd.

-Je darmen en daarbij sterk betrokken pancreas hebben vooral invloed op je vermogen om je wil te uiten en daarmee jezelf en de aarde om te vormen. Zij komen niet zozeer tot bewustzijn. De Engelse hebben de uitdrukking ‘Who has the guts to do that?’. Dat duidt op moed, dus een wilskwaliteit, die er uitgaat van de darmen. De Qi Kung uit China ziet de verbinding van de dunne darm met de longen, en de dikke met het hart. Dus is hun bewustwording in de ziel indirect door deze twee organen. De pancreas word je bewust door de maag en milt, en niet zozeer door zichzelf. Het is ons algehele aarde-orgaan, die de spijsverteringssappen aanmaakt, waardoor we überhaupt ons voedsel kunnen verteren.

Hier heb je dus wat aanduidingen over het beleven van de organen als zielestemmingen.

Organen als innerlijk planetenstelsel

Nu de vraag hoe dit een innerlijk planetenstelsel vormt.

Voor je geboorte kwam je vanaf je eigen ster binnen de dierenriem en verdichtte jezelf meer en meer binnen ons planetenstelsel. Daarbij trok je telkens een dichter lichaam aan rond je wezenskern. En die lichamen hebben elk een weerslag in jou als een orgaanproces, waarvan het betreffende orgaan zijn weerslag is.

-Binnen de Saturnussfeer trek je een warmtejasje aan, waardoor je op aarde je wil kunt gebruiken, want zonder warmte kun je geen daad uitvoeren. Denk maar aan ‘dooie’ vingers in de winter. Dat vindt zijn uiteindelijke weerslag in je miltproces. Dat bemiddelt de bloedaanmaak en -afbraak, en in je bloed liggen je wilsimpulsen opgeslagen – wat doorgaans je karma wordt genoemd.

-Binnen de Jupitersfeer krijg je ook een levenslichaam toegemeten, waardoor je op aarde geen stijve dooie plank bent maar ook groeien kunt door je levensprocessen. In ons lichaam worden de levensprocessen mogelijk gemaakt door het leverproces, want daarin worden de basale lichaamseiwitten aangemaakt op basis van de klanken en ritmen die erin spelen. Dus is de lever ons innerlijke Jupiterorgaan.

-Binnen de Marssfeer krijgen we ook een jasje van zielensubstantie aangemeten, ofwel een astraallichaam, ofwel een ziel. Daarmee kunnen we ons verbinden met anderen en ook gevoelens genereren. De ziel kunnen we ontwikkelen als we telkens impulsen krijgen waardoor we dingen gewaar worden en in beweging komen. Dat is waartoe de planeet Mars via ons galproces ons aanzet: de kracht om in beweging te komen en onze wilsimpulsen neer te zetten.

-Binnen de zonnesfeer komen we samen met de groepen van mensen waarmee we karma hebben en verder willen ontwikkelen. We werken hier aan elkaar met en vanuit het astrale lichaam, zodat je elkaar op aarde in elkaars trekken kunt herkennen. Als we hiermee klaar zijn, trekken we ons samen rond ons basale pulserende ritme van wat later op aarde onze harteklop wordt. Zo zonderen we ons af van onze lotgenoten, en gaan verder op onze reis naar de aarde. In je hart draag je dus alle lotgenoten mee, en daarnaast is je geestkern, je ‘ik’, hierin gecentreerd.

-Binnen de Venussfeer werk je aarde individualisering van je eigen ziel, zodat die later op aarde je persoonlijkheid uitdrukt. Dat ziels- ofwel astrale lichaam wordt gedragen en rein gehouden door je nieren. De sturing van je wezen op astraal niveau doet je zonnevlecht chakra.

-Binnen de Mercuriussfeer wordt je levenslichaam verpersoonlijkt en aangesloten op de groepen van mensen waar je je later mee gaat verbinden. Deze dragen ook specifieke denkbeelden en gedachten, zodat deze ook in je levenslichaam worden ingewerkt. Op basis van deze levensstromen kun je later ook denken. Mede omdat door de longen (het Mercuriusorgaan bij uitstek) je door de opname van zuurstof leven brengt in jezelf en dus ook in je gedachten. Je levenslichaam bestaat uit stromingen, ritmen en gebaren. De Chinezen noemen dit de meridiaanbanen, die uitgaan van je tweede, je navel chakra.

-Binnen de maansfeer zoek je samen met je eigen beschermengel de voor jou meest passende ouders, waardoor je met je mogelijkheden en hang-ups het beste jouw lot kunt uitwerken en zo je verder ontwikkelen. De maan heeft zo met je basale levensprocessen en je erfelijk bepaalde fysieke lichaam van doen. Meest bekend hiervan is de menstruatiecyclus van de vrouw, maar ieder mens kent de stemmingswisselingen door een maand heen, die sterk worden beïnvloed door de beweging van de maan door de dierenriem heen. Je wordt je je ziels- en levensprocessen bewust in je hersenen, welke dus het eindpunt zijn van de werkingen van de maan.

organen-en-planeten-1Zo kun je begrip krijgen voor de samenhang van de organen met de verschillende planeten. Maar dat is nog louter gedachte, en geen beleving. Over de beleefbaarheid hiervan heb ik me jarenlang gebogen. Want als je dat lukt, kun je ook hun innerlijke werkingen meer bewust maken, en zo jezelf beter leren kennen en sturen.

Eerst toen ik de bewegingen van de planeten ten opzichte van de aarde ging zien en begrijpen, kon ik daar beter bijkomen. Dat kun je zo zien. Alle planeten draaien in ei-vorige banen rond de zon. Onze aarde ook, en die is derde in de rij. Wij beleven op de aarde dat de zon om ons heen draait, ook in een elliptische, eivormige baan. En de planeten daar om heen maken daardoor ritmische dansen naar de aarde, waarbij ze ons met lussen inhullen. Elke planeet doet dat op zijn eigen, specifieke wijze, met zijn eigen tempo door de dierenriem en zijn specifieke aantal lussen. Ze maken dus een basaal maat-ritme naar de aarde. Wanneer je die basale maatritmen nu gaat beleven, merk je dat ze je in specifieke stemmingen brengen, die overeenkomen met de organen die door hen zijn aangelegd. Dat heb ik jarenlang in workshops en opleidingen laten beleven, en gaf eendere ervaringen. Zo heb ik dat ook in mijn muzikale composities uitgewerkt. Dit geeft je dus een basale beleving van de verschillende organen.

In verschillende oude volksmuziek kom je die vaak ongewone maatsoorten tegen. Zo kennen zowel de Kelten (Ierland, Schotland, Wales, Bretagne), de Basken en de Hongaren de 5/4, 7/4, 11/4 en zelfs 13/4 maten in hun muziek. Ook de Turkse muziek van rond de Dardanellen. Dat is waarschijnlijk een naklank van de tempelmuziek uit Atlantis. Dat continent zag de zon, maan en planeten niet of nauwelijks omdat het vrijwel altijd nevelig was. Daar resoneerde men dus innerlijk met de planeten mee. En ook nu nog kun je in de volksmuziek van die culturen ervaren hoe levendig de muziek in deze ongewone maatsoorten is. We worden erdoor opgewekt.

Chakra’s en planeten

Nu doen de planeten nog meer dan louter de organen in ons aanleggen, want we hebben ook de kiemen in ons om ons vanuit onze basale constitutie verder te ontwikkelen. Dat zijn onze hogere zielezintuigen die we chakra’s ofwel lotusbloemen noemen. ‘Chakra’ is het Indische woord voor wiel. Deze organen gaan namelijk draaien zodra je ze gaat ontwikkelen. Daarbij heeft elk chakra een specifiek aantal ‘bladen’ wanneer je ze gaat ontwikkelen. En hun ontwikkeling heeft dus het aanzien van een bloem, zoals een lotusbloem dus. Vandaar de andere benaming.

Tussen ons levenslichaam met zijn levens- en waterstromingen, ritmen en gebaren (van de eiwitten) enerzijds en ons astraallichaam anderzijds, ontwikkelen hogere zielezintuigen, onze chakra’s ofwel lotusbloemen. Daarvan hebben we zeven à acht grotere en zo’n 20 kleinere. We ontwikkelen de bladen van de chakra’s door bewuste (astraallichaam) gebaren (levenslichaam) te gaan doen om onze wilsintenties en idealen werkzaam te laten worden in ons leven. Dat wil zeggen, dat we goede gewoonten ontwikkelen, ofwel deugden. De grotere chakra’s en hun werkingen zijn:

-Het voorhoofd chakra is verbonden aan de hypofyse en was vroeger ons ‘derde oog’, ofwel de helderziendheid. Die is voor de meeste mensen gesloten, en nu kunnen we erdoor onze gedachten bundelen, ordenen en richten, door het ‘hersenzand’ dat in de hypofyse wordt gevormd. Wanneer we grotere verbanden gaan zien, de werkingen van oerbeelden, en ook de wezens die dat vertegenwoordigen, worden we opnieuw helderziend. Let wel: we spreken al over bijvoorbeeld de tijdgeest, maar deze waarnemen door zijn verschijningsvormen heen is al een stap in de richting van helderzien. Zo is dat ook voor de wezens achter de verschijnselen van de natuur. Dit chakra heeft te maken met Jupiter, die middels de lever onze gedachten met het leven helpt te synthetiseren. Als we helderziend worden, komt de invloed van Uranus sterker door.

-Het keel chakra heeft te maken met vormgeven, zoals van onze gedachten in woorden in ons strottenhoofd. De schildklier ervoor bepaalt de mate van ver- of ontkalking van onze botten, heeft dus bij uitstek met vorm te maken. Het chakra heeft ook van doen met het vormen van besluiten, en het consequent uitvoeren ervan. Je ontwikkelt dit chakra door de kwaliteiten van Boeddha’s achtvoudige pad je eigen te maken. Het heeft te maken met Mars en het galproces, waarmee je ruimte maakt voor dat wat er in je leeft. De keelchakra geeft de mogelijkheid tot ordenen van je eigen (levens-)ruimte.

-Het hartchakra neemt waar wat er gebeurt aan de drie zenuwknopen van het hart. Bij het bovenste wordt wat er binnen komt vanuit het denken en de buitenwereld waargenomen en getoetst vanuit het gevoel voor waarheid. Vanuit het onderste zenuwcentrum neemt het de wilsimpulsen waar die door een indruk of voorval van buitenaf worden opgewekt, en toetst die aan het goede. En in de middelste zenuwknoop wordt gewogen met het geweten wat er met de impuls en die reactie dient te gebeuren. Daardoor heeft dit chakra het vermogen om inspiratief het handelen op ieder moment te wegen en sturen. Net zoals de zon de andere planeten uitbalanceert en aanstuurt. Als we dit chakra verfijnen en verder uitwerken, wordt de invloed van Neptunus sterker, die normaliter op de epifyse aangrijpt.

-Het thymus chakra regelt de ritmen van de organen onderling. Wanneer je deze gaat ontwikkelen als bewustzijnsverruimend, heeft het te maken met het aangaan van je zieleplichten (Indisch: dharma) waardoor je beter je karma met anderen kunt uitwerken en omvormen. Deze verfijning van de binnen- en buitenstromen veroorzaakt dat je je etherhart gaat ontwikkelen, in de linker kant van je borstholte. Dat is het orgaan voor je toekomstige innerlijke groei. Het chakra heeft als helend en groeivermogen sterke samenhang met de planeet Mercurius.

-Het zonnevlecht chakra draagt net als je nieren je astraallichaam, en stuurt vanuit de zonnevlecht zenuwknoop je verteringsprocessen via het vegetatieve zenuwstelsel. Met deze verzorgende zijde toont het zijn samenhang met de nieren en daarmee met Venus. Wanneer je de werkingen van de zonnevlecht bewust gaat hanteren, kun je leren sturen in de astrale wereld met en door het gevoel, op basis van de kleurende lichtbanen van de astrale wereld.mens_en_etherwereld

-Het navel chakra, even boven de navel, draagt en stuurt je levenslichaam met zijn processen. Van hieruit stromen de levensbanen, door de Chinezen meridiaanbanen genoemd, welke het leven onderhouden en sturen. Ga je je bewust maken van deze processen, dan dien je je gewoontes van denken, gevoelshoudingen en van handelen te onderzoeken en na te gaan in hoeverre deze bevrijd zijn van de oordelen en moralen vanuit je jeugd en omgeving. Je dient die te versoepelen en te leren hanteren. Dan kun je hier vanuit, door je zonnevlecht chakra heen, gaan waarnemen en sturen in de levenswerelden, en het goede erin helpen te ontwikkelen. Dan gaat Pluto sterker hierin meewerken. Deze grijpt normaliter aan op de bijnieren. De navelchakra als drager en hoeder van het leven hangt samen met Mercurius, binnen welks sfeer ons levenslichaam werd verindividualiseerd.

-Het stuit chakra ontvangt en bundelt de vier levensstromen die we vanuit de aarde ontvangen (bekend van Star Wars als ‘The Force’). Zo wordt onze verbinding met de aarde bewerkstelligd, en zowel ons fysieke als levenslichaam gevoed. Dat toont de samenhang met de maan. Als we dit chakra bewust gaan hanteren, kunnen we leren om de ‘slapende slang’ (Indisch: kundalini) te wekken en op te richten langs onze ruggengraat. Dan openen we onze kruinlotus, en worden helderziende magiër in de hogere werelden. We worden dan de ‘gevleugelde slang’ (Indiaans: Quetzalqoatl), en ieder indiaans opperhoofd geeft aan dat hij dit heeft gedaan door zijn naar onderen afhangende verentooi. Echter bestaat de kundalinislang net als de esculaap van Hermes uit drie dooreen wevende slangen: de witte van zelfzucht/begeerte en de zwarte van hebzucht/macht wordt in balans gehouden door de witrose in het midden, die door op te stijgen het evenwicht houdt. Dat is dus een sterk beeld voor de ontwikkeling die je dient te gaan door de kundalinislang in je op te richten. Je brengt dan de maan (stuit) direct in verbinding met Saturnus (de kruin) en wordt een ‘Slangendrager’ ofwel ‘Slangentemmer’. En dat is tevens het laatste noordelijke sterrenbeeld van de Kring van Helden, het einddoel van de menselijke ontwikkeling. Dit sterrenbeeld vormt het dertiende dierenriemsterrenbeeld. Het drukt de Schorpion naar onderen en geeft aan dat hiermee een nieuwe dierenriem door de toekomstige mens kan worden ontwikkeld.

Opbeurend beeld, nietwaar?

Nicolaas de Jong.

30 aug

1. Sterren – de Weg naar onze Oorsprong

Contouren van sterrenbewustzijn in de oudheid

Het wetenschappelijke onderzoek naar oude culturen laat steeds duidelijker zien dat de verbinding met de sterrenwereld veel dieper en uitgebreider was dan nu. De megalithische bouwwerken zoals Stonehenge in zuidwest Engeland en Newgrange in Ierland zijn georiënteerd op de zonnewendes en ook op de sterrenhemel in zijn geheel. De plaatsing van de pas ontdekte reuzenpiramides in Bosnië zijn exact georiënteerd naar de kosmische Noordpool aan de hemel. De verspreiding van dolmen en vroegere heiligdommen toont een directe afspiegeling van de vorm van de sterrenbeelden aan de hemel. Zo is de plaatsing van de piramides in Egypte een afbeeld van het noordelijk sterrenbeeld de Zwaan ofwel het Noorderkruis. Evenals de oude heiligdommen in de Schotse Hooglanden. Een jongen van 16 gaf onlangs aan dat er een paar steden in het gebied van de Maya’s misten, en ook waar die konden worden gevonden. Dit op grond van de vorm van de sterrenhemel boven Mexico, aangezien de Maya’s een sterke verbinding hadden met de sterrenhemel. In de jungle werden daarop de resten van een paar steden gevonden. In Ierland zijn door de Keltisch-christelijke monniken in de 6e eeuw torens gebouwd, die een verspreiding over het eiland vertonen in de vorm van de sterrenbeelden Draak en de Grote en Kleine Beer. Dit is maar een kleine greep uit de feiten die naar boven komen over de antieke verbindingen met de sterrenhemel.

Mijn eigen onderzoek aan hunebedden gaf de waarneming dat in elk ervan een mens zich had geofferd door zich erin levend te laten opsluiten. Daardoor bleef deze op die plek aan de aarde gebonden, en werd de wachter en het bewustzijn van dat hunebed. Tegelijk vertegenwoordigt hij of zij het bewustzijn van een ster binnen het sterrenbeeld waarvan het hunebed deel uitmaakt op aarde, door zijn plaatsing ten opzichte van andere hunebedden. Hun wijsheid willen zij graag delen met de bezoeker.

Mijn onderzoek naar klanken en ritmen van de planeten en hun verbindingen met onze innerlijke organen bracht me naar de oorspronkelijke muziek van het oude Atlantis. En als je de berichten van dat vergane continent met zijn cultuur leest, dan kom je steevast tegen dat de zon, maan en planeten er niet of nauwelijks te zien waren, aangezien er altijd mist hing. De Atlantiërs hebben de werkingen van de hemellichamen innerlijk aangevoeld, en door de muziek en dans bouwden ze er hun organen mee op. Een paar volken die als laatste Atlantis verlieten, zoals de Kelten, Basken en Finnen, hebben die muziek met zich meegenomen. Je vindt dat terug in hun cultische muziek, die nu doorgaat voor folk muziek. Pas de oude Perzen en Egyptenaren hebben een uiterlijke verbinding kunnen maken met de sterren en planeten. En hieruit ontstond het onderzoek naar de werkingen van de planeten en sterren, zoals wij dat kennen van de astrologie. De Egyptenaar Ptolemeus heeft deze oude astrologie in zijn boek Almagest weergegeven.

Blijkbaar vonden onze voorouders de verbindingen met de sterrenhemel belangrijk genoeg om er hun cultus en cultuur mee in te richten.

Situatie nu

We leven in een tijd waarin de werkelijkheid vanuit vooral fysiek oogpunt wordt beschouwd. Met als gevolg dat we de wetten en werkingen in de natuur gaan begrijpen, en ook toepassen in allerhande technieken. Dat geeft gemak en welvaart, naast de nodige vervuiling. Hierdoor is er een tendensom alles met en vanuit het fysieke en de fysiologische verschijnselen te verklaren. ‘Het zit allemaal tussen je oren’ is een dooddoener die je vaak hoort. De wetenschap zal er wel een oplossing voor vinden. Zaken die buiten het direct verklaarbare vallen, worden afgedaan als bijgeloof van onze voorouders. Voor ziektes worden medicijnen ontwikkeld, die vaker meer symptoom bestrijdend dan oorzaak oplossend zijn, maar die een tijdlang lijken te werken. En als we naar de sterrenhemel kijken, krijgen we te horen dat zelfs de dichtbij staande sterren lichtjaren van ons verwijderd zijn. Hoe meer we over de sterren denken en de op aarde gevonden wetmatigheden erop los laten, hoe verder de sterren weg lijken te staan. Daarnaast worden we ervan afgeschermd door het strooilicht bij nacht, vooral in de buurt van wegen en grote steden. En door de vele kunstmanen rond de aarde die allemaal radiogolven uitzenden. Om niet te spreken van de technieken van geo engineering, beter bekend als chemtrails, die een sluier van gif en metalen door onze atmosfeer trekken, en de gerichte straling die daarmee op de mensen wordt losgelaten en die ons bewustzijn tracht te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de Iraakse strijders in de eerste Golfoorlog die zich vol angst overgaven, omdat zij beelden geprojecteerd kregen van wat hen zou worden aangedaan indien ze zich niet zouden overgeven. De muziek heeft zijn verbinding met de kosmos losgelaten, wat je kunt herkennen in een verarming van de basale maten en ritmen enerzijds, en van de toonaarden anderzijds.

Het wordt ons niet makkelijk gemaakt om ons op de werkingen van sterren en planeten af te stemmen.

Ontwakende mensen

Het is echter ook een tijd waarin er steeds meer mensen wakker worden voor de grenzen van het puur materialistische denken. Omdat de symptoombestrijding van ziekten met chemisch ontwikkelde medicijnen niet afdoende, of soms zelfs contraproductief blijken te zijn. En omdat we langzaamaan weer wakker worden voor de werkelijkheden achter de louter fysiek waarneembare wereld van vormen en verschijnselen. Onze zintuigen, die lang op de fysiek waarneembare werkelijkheid waren gericht, krijgen weer percepties van wat achter de fysieke sluiers ligt verborgen. Zoals ook onze verre voorouder deed. Dat geeft een heel scala van zoektochten naar de innerlijke mens en zijn mogelijkheden, en ook naar de geestelijke werkelijkheden achter de fysiek waarneembare wereld. Uit oost en west worden je wijsheden en technieken aangedragen om aan jezelf te kunnen werken. De oude inwijdingswegen van onze voorouders, de Kelten en Germanen, worden weer opgerakeld. Wat betreft de werkingen van de sterren en planeten, kunnen we putten uit astrologische tradities van onder andere de Indianen, Indiërs, Chinezen en die welke in onze cultuur verder is ontwikkeld. Maar die gaan niet veel verder dan beschouwingen over de dierenriem en de uitwerkingen van zon, maan en planeten hierbinnen. Erg boeiend en leerzaam, maar dit brengt je nog niet nader tot de werkingen die ervan uitgaan en die je in jezelf kunt terugvinden door ermee te doen.

Engelen en sterren

En wat wordt er dan waargenomen door de sluiers van de fysieke verschijnselen heen? Aangezien deze percepties niet zo duidelijk zijn als die van de fysieke zintuigen, krijg je hier een zeer uiteenlopend scala van waarnemingen en interpretaties. De een ziet elfjes, kabouters of engelen, de ander UFO’s en buitenaardsen, en zegt te worden meegenomen in ruimteschepen boven de aarde of nog verder. Dat hier de interpretatie en ook fantasie een rol spelen, mag duidelijk zijn. Even los van de mogelijke waarheid die er doorheen kan spiegelen.

Een ding werd me hierbij steeds meer bewust. Dat wordt mooi verteld in de eerste ontmoeting die de Spaanse kolonist Cortez en zijn mensen hadden met de bewoners van een Caraïbisch eiland. Zij konden niet met hun schip tot aan het strand komen, en lieten het voor anker gaan aan de monding van een baai. Van hieruit gingen zij met een sloep aan land. De inlanders begroetten hen en overlaadden hen met geschenken. Met handen en voeten werd er gecommuniceerd. Op een gegeven moment werd Cortez gevraagd hoe hij bij hen kwam. Hij wees naar zijn boot in de baai, en zei ‘schip’. De inlanders keken en keken, maar zagen niets dat hen opviel. Daarop voer de medicijnman mee in de sloep, ging aan boord van het zeilschip en beklopte en beheiligde alles wat hij zag. Hierop voer hij mee terug in de sloep, wees zijn mensen op de boot en zei in zijn taal ‘dat is een schip’. Zo wisten de mensen waarnaar ze dienden te kijken.

Nu is dit nog een verschijnsel in de fysieke wereld dat niet werd waargenomen, omdat men er geen referentie voor had. Hoeveel ijler is een waarneming op de hogere gebieden van de levenskrachten, van de ziel en van de geest. Oftewel, verschillende dimensies buiten de driedimensionale waarin wij doorgaans wakker zijn. En daar zie je de verklaringen en benamingen sterk uiteen lopen. Vaak nemen we iets waar op een van die gebieden, en proberen het te duiden vanuit dat wat we al weten, en dat is veelal een ervaring die is vergaard in de fysieke wereld. Kortom: om waarnemingen te kunnen interpreteren die achter de sluiers van de fysieke wereld leven, dien je die stap voor stap bewust te worden en ook te interpreteren vanuit wat er al bekend is van die gebieden, opgetekend door mensen die je voor zijn gegaan, en je aan hun ervaringen spiegelen. Ik zal dit kort doen met betrekking tot de planeten en sterren. Vanuit mijn eigen ervaringen, aangevuld met kennis uit verschillende esoterische richtingen, met name van Europa.

Je kunt je voorstellen dat God, de Oerbron of hoe je dit wezen ook wilt noemen, de kosmos, aarde en uiteindelijk ook de mens heeft geschapen. Dat deed Hij niet alleen, daar had Hij zijn helpers voor. Iedere keer werd deze kosmos een stukje verder gedifferentieerd en uitgevormd. Bij aanvang schiep Hij een groep wezens die voor hem de oerbeelden in zich droegen en verder uitwerkten. En deze wezens schiepen uit zich weer lagere wezens die een verdere verfijning en uitsplitsing veroorzaakten. Deze wezens worden in elke cultuur anders genoemd, sommige zelfs bij naam. Zoals de goden, oerkrachten, emanaties. Onze westers-christelijke cultuur kent ze als de groepen van engelen die qua bewustzijn hiërarchisch zijn geordend. Zo zijn er binnen onze kosmos negen groepen van engelwezens, die elk een sterren- en een planeetsfeer hebben geschapen en ook bewonen. In de sterrenhemel leven de Serafijnen ofwel Liefdesgeesten; in de dierenriem wonen de Cherubijnen ofwel Harmoniegeesten, en zo bewonen de lagere groepen elk een sfeer vanaf Saturnus tot aan de maan, en die werken naar de aarde toe. Aangezien onze kosmos in vier etappes is geschapen, zo, dat onze vier lichamen konden worden ontwikkeld, zijn er op aarde ook vier elementen die achter die lichamen staan, op volgende wijze: element aarde – draagt ons fysieke lichaam; element water – draagt ons levenslichaam met zijn fysiologische processen; element lucht – draagt onze ziel die met kleuren de gevoelens kan uiten; en element vuur – draagt onze geest die in de warmte van de wil leeft. De lagere engelgroepen hebben doordat zij dachten, de elementwezens geschapen die deze vier elementen sturen en onderhouden. Wij nemen dit planetenstelsel mee naar binnen, en zij vormen hier onze organen. De sterrenkrachten nemen wij mee als onze idealen, die als warmtekristallen door ons fysieke lichaam heen dringen. Dit laatste kun je als volgt zien.

Tussen twee incarnaties op aarde in kun je gaan naar je eigen ster. Dat is je eigen thuisoord, en jij bent de representant van die ster op aarde. Je kunt daar blijven, maar er wordt aan jou de belofte voorgehouden, in de vorm van een machtig beeld van wat jij ooit zal kunnen worden, wanneer je naar de aarde afdaalt en er gaat werken aan je onvolkomenheden. Wij zijn namelijk voorbestemd om ook engelen te worden, en wel van vrijheid en liefde. Als je dit besluit neemt, vertrek je van je eigen ster, en gaat eerst langs bij verschillende kolonies van engelen en niet-geïncarneerde mensen onder de leiding van Serafijnen, die werken aan een specifiek idee van het Goddelijke scheppingsplan. Je kunt hieraan een tijdje meewerken, en het zo met je meenemen op je verdere tocht. Je vervolgt je weg, en na meerdere van die kolonies te hebben bezocht, kom je binnen in onze dierenriem, trekt binnen de verschillende planeetsferen telkens een ‘jasje’ (een lichaam) aan rond je geestkern, zoekt binnen de aardesfeer samen met je beschermengel een ouderpaar die jou als fysiek kind willen voortbrengen. De ideeën ofwel krachten van de sterrenbeelden neem je mee als warmtekristallen rond en door je fysieke lichaam heen. Zij voren op aarde je idealen, want je weet heel diep vanbinnen, dat wanneer je die verwezenlijkt, je meehelpt aan de realisatie van het Goddelijke scheppingsplan door jou heen, waardoor jij innerlijk ook kan groeien in de richting van de engel die je kunt worden. En de geestkolonies zien we op aarde van buiten: dat zijn de sterrenbeelden. Zie ook ons youtube filmpje over deze astrosofische visie.

Wat betreft de zogeheten buitenaardsen: Ten eerste zijn er al 127 patenten verstrekt op ontwerpen van vliegende schotels. Onze regeringen en legers gebruiken die veelal, maar ze worden niet aan het publiek vrijgegeven. Veel van de UFO waarnemingen zijn dus op aardse toestellen terug te voeren. Ten tweede: Telkens bij de verdere ontwikkeling van Gods scheppingsplan zijn er groepen van engelen geschapen. Maar niet iedere engel wou meewerken aan dit scheppingsplan, omdat hij er niet de vrijheid in voelde. Daardoor kon het zijn dat hij tegen ging werken. Zo werd het een tegenwerkende engel, en iedere groep van engelen heeft zo ook een tegen-groep. Zij kregen elk een sfeer in de aarde. En zo zijn er negen tegensferen in de aarde, tot aan de aardkern toe. Het zijn de wezens die wij kunnen leren kennen als de tegenwerkingen in onszelf, ons leven en de samenleving, waarvan zij de inspirator zijn. Dat wat wij gewoonlijk ‘het boze’ noemen. Maar let wel: zonder de slang die Eva ertoe verleidde om ook van de Boom van Kennis te eten, zouden we nog dromend in het Paradijs rondhangen. Zij hebben dus wel degelijk een functie, namelijk ons bewust en sterk maken door de door hen geboden weerstanden om te vormen. En ook hen daarmee. Een aantal van die tegenwerkende engelen zijn ook de fysieke incarnatieweg gegaan. En verschillende groepen ervan kennen wij nu als de buitenaardse rassen, die dus ook fysiek aanwezig zijn. En die eerlijk gezegd ook gevangen zitten in dat fysieke lichaam en eruit willen, ofwel weer mee willen ascenderen met de mensheid. Het ene ras is daar meer toe bereid dan het andere. En sommigen vertellen ons vreemde afleidende verhalen als zouden zij onze goden zijn, die met ons DNA hebben gejongleerd en ons vanuit de apen tot mensen hebben gemaakt. Met dergelijke verhalen moet je erg voorzichtig zijn.

Van verschillende van die rassen is bekend dat zij uit een specifieke ster stammen. Daar herken je dus de verbinding met de sterrenwerelden weer. Voor de duidelijkheid: wij zijn allemaal sterrenkinderen, we stammen ieder van een eigen ster waarvan we de representant zijn. Onze vier lichamen, gegrond in de vier elementen, vormen eigenlijk ons ‘ruimtepak’, zodat we op de aarde kunnen functioneren en ons verder ontwikkelen om als engelwezen terug te kunnen keren naar onze ster. De vraag is alleen ‘hoe’.

Nieuwe wegen

Die vraag heeft me al heel mijn volwassen leven beziggehouden, temeer daar ik zelf een aantal geestelijke ervaringen had in klank, kleur en vorm die er niet om logen. In natuurverschijnselen, op bepaalde plaatsen, maar ook met betrekking tot de sterren. Dat heeft me aan het werk gezet om nieuwe wegen naar de planeten en sterren te vinden, en wel door ons heen, zodat je het ook bewust kunt na voltrekken en die wegen daarop ook in jezelf maken en gaan.

Mijn ervaringen met het horen van muziek op plaatsen en door weersgesteldheden heen, maar ook binnen ruimtes, heeft me ertoe aangezet om de bewegingen van de planeten aan de hemel om te zetten in maat, ritme en klanken. Ik heb dit ook uigetest binnen workshops, waardoor ik het kon fine tunen. Ik leerde hoe je de in muziek omgezette planeetwerkingen kon gaan beleven binnen de organen, en zo in de stemmingen binnen die organen in de ziel kon waarnemen en onderzoeken. Dit heb ik op geboortehoroscopen toegepast. Ondertussen geven mijn vrouw en ik sterke helingen hier vanuit door geboortehoroscopen in klank en ritme aan anderen voor te spelen. Dat gebeurt samen met andere helingsmethoden, zoals samenzang, Reiki, Healing Tao, Quantum Touch of gewoon bidden; het gebeurt vaker in groepsverband dat we dit doen, onze zogeheten ‘healing circles’. Dat geeft een herschikking tot op DNA niveau, want die klanken geven je eigen levenstableau van krachten weer waartegen je voor je geboorte ‘ja’ hebt gezegd, en waarmee je jezelf hebt opgebouwd. Je kunt er patronen mee in je ziel herkennen, en zo nodig omvormen naar meer helende gedragingen. Hier kom je dus aan praktische toepassingen in het dagelijkse leven, die je innerlijk ook verder kunnen helpen.

Voor het kunnen werken met sterrenbeelden heb ik hun plaats aan de hemel omgezet in klanken en ritmen. Zo ontstaan heel specifieke klankpatronen, melodieën, die voor ieder die dat wil, herkenbaar zijn omdat we die beleven wanneer een planeet, of de zon en maan langs het betreffende sterrenbeeld beweegt door de dierenriem heen. Een serie van gerichte boetseeropdrachten helpt je in je waarnemingen bij dat betreffende sterrenbeeld-ideaal te komen en geeft je ook de handvatten om het makkelijker in je leven te kunnen realiseren. Door de weerstanden van de realisatie heen ontwikkel je namelijk de bladen van je chakra’s, en zo verfijn je je ziel en geest. Als je vervolgens met een open ziel in de avond zingt naar een van de sterrenbeelden, kan deze zich aan je openen. Hierdoor kun je de erin werkzame engelen en niet-geïncarneerde mensen zien en horen. Dan blijken de sterren ineens veel dichterbij te staan, aangezien je door je gevoel heen jezelf verbindt.

Zoektocht in astrosofie

Hieraan vooraf ging voor mij een lange zoektocht waarbij ik de wegen aan de hemel eerst heb doorgrond in samenhang met onze eigen ontwikkeling. Vervolgens heb ik de sterrenbeelden eerst trachten te begrijpen door vanuit hun klanken beelden te maken die hun gebaren innerlijk nadoen. En ik heb met groepen gewerkt aan het innerlijk zoeken en realiseren hiervan, zodat zich meer en meer objectieve werkingen van hen lieten zien.

Uiteindelijk heb ik mijn trainingsmethoden erop afgestemd hoe ieder mens individueel vanuit zijn eigen geboortekeuzes zich door zijn organen heen kan verbinden met de sterrenbeelden als zijn idealen. Zo, dat je er innerlijk aan kunt groeien en ze beter in de maatschappij kan vorm geven door je eigen leven heen. Zie daartoe mijn boek ‘Gebaren van de Sterrenbeelden als Idealen’, waarbij video’s van de sterrenbeelden als inleidingen, daarnaast hun gebaren op basis van de muziek. Zie ook mijn beelden en sieraden van de sterrenbeelden.

Ver van mijn bed? Ik dacht het niet.

Mogelijkheden

Wanneer je zo een inniger verbinding met de sterrenwerelden aan het herstellen bent, kun je ook herkennen waar het in onze maatschappij ontbreekt aan waarachtige verbindingen met de geest en kosmos. En kun je dit ook helpen te herstellen. Je hervindt je eigen oorsprong en verstevigt de verbinding ermee, waardoor je steviger op aarde je werk kan doen. Door met meerdere mensen te werken aan die verbindingen, worden er weer poorten naar de geest geschapen vanuit de aarde, ook door de schermen van tegenwerkingen heen. Daarnaast werk je omvormend aan jezelf door in de richting te streven van je eigen ontwikkeling naar niet louter mens, maar een engel in wording. En daardoor alleen al maak je de wereld een stuk mooier.

Ikzelf gebruik dit werk onder andere in landschapsheling, waarbij ik de natuurwezens in de elementen en de landschapsengelen help te herstellen in hun functioneren, daar waar die energetische verhoudingen door ons zijn geschonden. Ik leer daarmee samen met hen te werken, want samen moeten we de aarde verder beheren. Maar dat is slechts een van de uitwerkingen.

 

De volgende blogs wil ik de onderdelen van dit hele sterrenproject verder uitwerken. Geïnteresseerd? Abonneer je op mijn blog.

30 Augustus 2016,

Nicolaas de Jong.

Relevante boeken:

Karmische Astrosofie, waarin uitleg over duiding en muziek i.v.m. de horoscoop

Een Filosofie van Liefde, waarin alle sterrenbeelden als idealen worden beschreven

Wetenschap Anders, waarin alle engelhiërarchieën i.v.m. de planeetsferen en sterren worden beschreven

Bewustzijn in het Hart, waarin de organen als meditatieve inhouden worden weergegeven

Weekdagoefeningen, waarin je per dag van de week aan het voor die dag relevante orgaan kunt werken, en ook de relevante serrenbeelden als gebaren

Gebaren van de Sterrenbeelden als Idealen, met video’s van de muziek en gebaren van de sterrenbeelden

Zelfrealisatie,  waarin alle scholingsmethoden van de Jaspis School worden weergegeven.