15 sep

De dans van de planeten in de herfst en de actualiteit

 

Wat gebeurt er zoal?

-Energiecrisis. Rusland draait de gaskraan dicht en de G7 landen krijgen ook elders geen toegang tot de gas- en oliemarkten.

-Vluchtelingencrisis: we moeten eraan geloven dat er een grote instroom is van Oekraïense burgers, naast die uit andere landen.

-Inflatie, voornamelijk door de opgedreven brandstofprijzen.

-Door de overuren van de zon, al of niet door weersmanipulatie veroorzaakt, is er droogte in de EU: dat geeft in de herfst minder oogst.

-Uiteindelijk doel is een digitaal geldsysteem, gekoppeld aan de individuele bankrekening dat via een app en QR code aan onze CO2 voetafdruk gekoppeld dient te worden, door schaarste te scheppen en ons afhankelijk te maken van wat de regering ons wil toeschuiven.

-Engeland heeft een nieuwe premier. In dezelfde week werd de dood van koningin Elizabeth aangekondigd (ze was al 2 jaar dood). Dit betekent het einde van de wereldwijde macht van het koningshuis.

-In stilte laat de Engelse regering haar instituten draaien op Tesla nulpunt energie. Mogelijk gaan andere landen hier ook toe over. Het is maar de vraag of dit ook aan de bevolking zal worden vrijgegeven.

-In de Verenigde Staten heeft het hoge gerechtshof, SCOTUS, de verkiezingen van 2020 als gefraudeerd gekenmerkt. Dit mede omdat 46 van de 50 staten de verkiezingen hebben afgekeurd als frauduleus. Ook heeft de FBI toegegeven dat de laptop van Hunter Biden vlak voor de verkiezingen van 2020 bewust is achtergehouden. Dit alles zet de machtsbasis van de huidige regering van Biden onder druk.

-De Vaticaan bank gaf opdracht dat alle banken hun geld bij hen onderbrengen, voor 1 oktober. Dat betekent het einde van de macht van de Rothchilds en Rockefellers.

-De protesten groeien aan tot wereldschaal, tegen de machthebbers.

-In Nederland wordt er opnieuw angst gezaaid om vaste en dwingende wetgeving te kunnen maken vanwege het oplaaien van corona of een andere ziekte.

-Door steeds duidelijker problemen van de huidige regering, met onopgeloste crises, zoals de toeslagen­affaire, corona afhandeling, uithuisplaatsing van kinderen, sterke betrokkenheid bij het WEF van de regeringsleiders, totalitaire maatregelen, fictieve klimaatcrisis, wordt de rechtsgeldigheid van hun beleid sterk in twijfel getrokken.

 

Hoe bewegen de planeten

Op 23 september, de herfstaanvang, worden de kaarten opnieuw geschud. Mercurius is achteruit gaan lopen en neigt weer naar de Maagd, waardoor verinnerlijkt kan worden wat hij eind augustus als aanzet voor openbaring en vernieuwing heeft gegeven wat betreft gelijk- en rechtvaardigheid.

De zon en Mercurius vanuit de Weegschaal, Venus vanuit de Maagd maken een driehoek naar Pluto in de Steenbok. Hierdoor worden de machtsstructuren van de maatschappij (Pluto) belicht vanuit de ziel en de reinheid van vormen (Venus), vanuit het denken in rechtvaardigheid
(Mercurius), en vanuit het geweten (de zon). We kunnen de druk op de machts­structuren deze herfst nog intensiever gaan ervaren. Tijdens de nieuwe maan van 25 september komen zon en maan ook tegen­over Jupiter in de Ram te staan. Hierdoor wordt de groei van nieuwe initiatieven (Jupiter) vanuit gevoelens van rechtvaardig­heid (maan) en daadkracht hier vanuit (zon) gekleurd en gericht. Aangezien Jupiter achteruit beweegt, zal deze groeikiem­kracht eerst vanbinnen broeden alvorens ze uit zal komen.

 

Tijdens de nieuwe maan maken ook de maan, Mercurius en Venus opposities naar Neptunus in de Vissen. Hierdoor wordt de kracht van compassie (Neptunus) met gevoel en denken in twijfel getrokken. Daarnaast wordt het gemanipuleer via medicijnen en farma lobby’s duidelijk beleefd en aan analyse (Mercurius en Venus in Maagd) en gevoelens van rechtvaardigheid (maan in Weegschaal) oproepen. Mogelijk komen er nog meer geheime contracten van de farmaceutische industrie met regeringen aan het licht. De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is een uitermate geschikt middel dat vanuit de Weegschaal ons wordt aangereikt. Het kan een belangrijk stempel drukken op deze komende herfst.

Mars  maakt  vanuit  de  Tweelingen  een  driehoek  naar Saturnus in de Waterman. Hierdoor wordt de druk op sociale plichten (Saturnus) gericht op directe menselijke betrekkingen, dus in familieverband. De roep om ‘woke’ gedrag zal op verfrissende wijze tussen mensen aan de kaak kunnen worden gesteld en mogelijk aangepast (Mars). Zo zijn er in Rusland brede demonstraties geweest waarin het gezin als kern van de samenleving weer voorop werd gesteld. Dit kan zich met deze stand mogelijk verder doorzetten. Met Saturnus achteruit bewegend kan dit pas later en verdiept aan het licht komen.

Het vierkant tussen Saturnus en Uranus in de Stier houdt aan tot in november. Hier wordt de sociale druk (Saturnus) op een natuurlijke wijze van landbouw en veeteelt (Uranus) opgevoerd. Aangezien beide planeten achterwaarts bewegen, zal dit zich eerst dieper wortelen in het bewustzijn alvorens het naar buiten kan komen. We zijn nog niet klaar met hoe de agrarische sector wordt ingericht.

Door de achterwaartse beweging van Mercurius komt deze tijdens de nieuwe maan samen te staan met Venus. Hierdoor worden denken en gevoel op elkaar afgestemd. Ze staan samen in driehoek met Pluto. Hierdoor worden denken en gevoel gericht op de bestaande machtsstructuren, waardoor deze op positieve en analytische wijze kunnen worden beschouwd en ingevoeld. De grote roep om transformatie binnen de starre machtsstructuren is een item dat ook de gehele herfst zal doorklinken. Mogelijk kan het ook leiden tot verandering van de machtsstructuren, wat achter de schermen al een tijdje in volle gang is.

Rond de volle maan van 8 oktober komt Venus samen met de zon in de Weeg­schaal, waardoor gevoelens en daadkracht inzake het recht, rechtvaardigheid en harmonie zoeken samen komen.

De tegenoverstand van de volle maan in de Ram met Venus geeft een twijfel aan deze gevoelens, want er wordt niet naar de wensen tot vernieuwing vanuit het volk geluisterd (de maan). De maan maakt een sextiel (60o) naar Saturnus, en zon en Venus een driehoek. Hierdoor wordt de sociale verplichting ten opzichte van elkaar (Saturnus) in de vernieuwing van de maatschappij op een positieve wijze gestimuleerd, waardoor van rechtswege de dingen makkelijker kunnen worden aangezien en verlopen.

Mars maakt een vierkant naar Neptunus. Hierdoor komt de informatie­behoefte aan inzicht in de verborgen daden en motieven van de farmaceutische industrie onder druk te staan, met mogelijk opnieuw censuur. Zoals er nu al is bij het terughouden van de cijfers over oversterfte onder het mom van privacy.

Mercurius staat opnieuw tegenover Jupiter en Neptunus, wat de wens om de gegevens rond de corona plandemie te analyseren enerzijds (Neptunus), de vernieuwende maatschappelijke impulsen tot groei anderzijds (Jupiter) verder uit te pluizen (Mercurius).

Bij de nieuwe maan van 25 oktober komt Venus samen met de zon en de maan in de Schorpioen; zon en maan maken een driehoek naar Mars en een vierkant naar Pluto. Hierdoor komen er spanningen vanuit het persoonlijke leven en de gevoelens naar de maatschappelijke machtsstructuren, wat tot meer demonstraties en mogelijk kraken van de macht kan leiden (Pluto heerst over de Schorpioen). Dat kan leiden tot buigen of barsten. Mars in de Tweelingen wil dit aankaarten binnen de pers, die aan kan zetten om naarstig op zoek te gaan naar informatie hierover en dit ook actief naar buiten wil brengen, zodat er door het doen verbinding tussen groepen van mensen kan worden geschapen (verbinding is de kracht van de Tweelingen). Het duidt erop dat november een heftige maand kan worden, waarin veel op de spits zal worden gedreven. Voeg hierbij het al beschreven vierkant van Mars met Neptunus en van Saturnus met Uranus, en je kunt aanvoelen dat spanningen hoog oplopen. Mogelijk heb je met deze Marsstand de mogelijkheid om de pers weer vrij te krijgen, waardoor deze gaat doen wat ze zouden moeten doen, namelijk onderzoek naar feiten in plaats van regeringen in hun beleid en censuurdwang klakkeloos navolgen.

Bij de volle maan van 8 november voegt zich Mercurius bij de conjunctie van zon en Venus, en alle drie staan ze tegenover Uranus. Daarbij maken zon en Mercurius een vierkant naar Saturnus en deze een vierkant naar Uranus, wat gezamenlijk een T-kruis configuratie vormt met de spits op Saturnus in de Waterman. Nu is het plichtgevoel in het sociale aan de beurt om onder druk te staan. De driestand vanuit de Schorpioen liegt er niet om: er moet getransformeerd worden binnen de sociale structuren, en Uranus doet een sterk beroep op het teruggaan naar ecologische landbouw in plaats van de CO2 en stikstof kolder. Deze volle maan is ook een gedeeltelijke zonsverduistering, die over het grootste deel van het noordelijk halfrond te zien is. Daardoor is er een deur naar de geestelijke wereld open, en worden de zaken nuchter en onverbloemd getoond voor wat ze zijn. Dit kan een grote uitwerking hebben op de zielen van ons mensen.

Mars beweegt achteruit en maakt vier­kanten naar Jupiter en Neptunus, en Jupiter is weer teruggelopen naar de Vissen en begint een samenstand met Neptunus te maken, zij het zwak. Deze duurt tot in december. Nu worden ook milieuproblemen met de zee en het water over het algemeen in het nieuws gebracht, hoewel niet zonder slag of stoot. Mogelijk gaan we ook wateroverlast krijgen.

Venus en zon maken een driehoek naar Neptunus. Hierdoor worden gevoel en ik-kracht sterk aangezet om nu toch echt de transformatie van onze biochemische industrie aan te zien en er iets anders van te maken dan het nu is. Achter de schermen worden weer plannen gemaakt voor de nieuwe zorgverzekering, en het getouwtrek is alweer begonnen doordat het Nederlandse kabinet de keuzevrijheid van arts en therapeut overboord willen zetten.

Rond de nieuwe maan op 23 november lopen Mercurius en Venus weer samen op, door de Boogschutter, en maken een driehoek naar Jupiter, die op de 22e weer direct is gaan lopen. Hij heeft dan een zwakke conjunctie met Neptunus. Hier wordt het geestelijke aspect van Jupiter aangewakkerd, aangezien hij zowel over de Boogschutter als over de Vissen heerst, net als Neptunus, waarin beide staan. Hierdoor ontstaat een oplichten van innerlijke waardigheid voor ieder mens, waarbij zijn persoonlijkheid (de maan) enkel een hulp is voor zijn individualiteit (de zon), die zich gewaar wordt van zijn hogere kwaliteiten die verborgen liggen in het collectieve onderbewustzijn (de Vissen). Dit kan een sterke wake up call geven voor ieder die zich nog niet bewust is van zijn vrije wil om te kiezen voor het leven dat hij of zij zich heeft voorgenomen. In de donker wordende tijd van het jaar is dit een belangrijke impuls om te gaan staan. Neem hierbij dat in deze tijd van het jaar de wereld van de gestorvenen heel dichtbij is, die ons ook influisteren, en je hebt hier een zeer mooie impuls tot bewustwording van ons als individu en als mensheid.

Het langdurige sextiel tussen Neptunus en Pluto is over; wel maakt Jupiter een sextiel naar Pluto. Er ontstaat zo een Kleine Driehoeks­confi-guratie tussen zon en maan, Pluto en Jupiter; dat geeft een vloeiende kracht tussen de individuele wakkerheid (maan en zon) met betrekking tot maatschappelijke machtsstructuren (Pluto), en een vloeiende wijze om hierin nieuwe wegen en initiatieven te vinden (Jupiter).

Mars maakt opnieuw een driehoek naar Saturnus, die weer vooruit loopt. Weer worden sociale verplichtingen en dwang onder de aandacht gebracht via de media, maar nu kunnen er makkelijker keuzes worden gemaakt die oplossend werken voor iedereen. Ook maakt Mars een vierkant met Neptunus, wat moeite geeft om de farma-lobby aan de kaak te stellen. Dit wrijft, maar komt wel aan het licht.

Rond volle maan op 8 december maken Mercurius en Venus vierkanten naar Jupiter en Neptunus. Mercurius komt juist de Steenbok in, waardoor het denken meer methodisch is en wordt gericht op de pro­ces­sen van het onderbewustzijn (Vissen). Venus doet hieraan gevoelsmatig mee, en doet de ziel gevoelsmatig spanningen vanuit dit onderbewustzijn beleven. Je hebt kans dat de in het nauw gedreven elite deze krachten gaat gebruiken om ons bang te maken voor een door hen in scène gezette valse buitenaardse invasie (project blue beam). We gaan het merken hoe dit zal uitpakken.

De zon staat tegenover Mars, waarmee de maan samen staat. Hierdoor kun je je in je individuele wil verlamd voelen en niet goed weten wat te doen (Mars), vooral wanneer je emotioneel wordt (maan) door de gebeurtenissen om je heen.

De maan en Mars maken een driehoek naar Saturnus. Hierdoor kan er nu vanuit het gevoel (maan) worden gedaan (Mars) in informatie­overdracht (Tweelingen) waar het gaat om sociale dwang en opgelegde verplichtingen (Saturnus in Waterman).

Deze herfst worden veel zaken op de spits gedreven. We gaan merken of de uitlaatkleppen ons goede oplossingen voor de toekomst geven.

 

Deze blog is verschenen in Sterrenwijs nummer 26.